ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
ภาคธุรกิจเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเด็กเยาวชนและสตรี ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Development Center for Children, Youth and Women ()
โทรศัพท์ 1:
0 4354 7782
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 4354 7782
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-17
ที่อยู่:
143 หมู่ 5 ถนนปัทมานนท์ ตำบลเหล่าหลวง
อำเภอ:
เกษตรวิสัย
จังหวัด:
ร้อยเอ็ด
หมายเหตุ:
1. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา การพัฒนาวุฒิ ภาวะการเสริมสร้างค่านิยมในการรักถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชน 2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาที่เกิดจาการอพยพแรงงานและปัญหาการอพยพแรงงานเด็ก 3. ส่งเสริมทางเลือกหรือช่องทางเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในท้องถิ่นให้พิ่มมากขึ้น
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 2. โครงการนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยแรงงาน 3. โครงการหมู่บ้านประสานใจสู้ภัยเอดส์
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

  1. นายเฉลิม เอการัมย์ (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 143 หมู่ 5 ถนนปัทมานนท์ ตำบลเหล่าหลวง
    อำเภอ : เกษตรวิสัย
    รหัสไปรษณีย์ : 45150
    หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

  1. สถานะของบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย