ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
221 คณะกรรมการฟื้นฟูคลองสำโรง  ศูนย์ประสานงานชุมชนบ่อหว้า สงขลา ถนนหมู่บ้านคลองสำโรง ตำบลคลองสำโรง  นายเล้ง แซ่เอี่ยว    องค์กรประชาชน  0000-00-00
222 ชมรมรักโลมาทะเลสาบลำปำ  สงขลา  พรรชาติ บัวแก้ว    องค์กรพัฒนาเอกชน  25/01/2014
223 ชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน  61/4 หมู่5 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280  หมัดแสล๊ะ เส็นลิหมีน  074-331277    องค์กรประชาชน  25/07/2014
224 กลุ่มรักษ์คลองอู่ตะเภา    ไม่มีผู้ประสานงาน      องค์กรประชาชน  0000-00-00
225 องค์กรเตือนภัยเอดส์ สมาคมพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรวิสัย  515 หมู่ 2 ถนนปัทมานนท์   นายประจักษ์ อาษาธง  0 4353 0301    ภาคธุรกิจเอกชน  04/07/2014
226 กัลยาณมิตรเพื่อการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน  334 หมู่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง   นางสาวปาริชาติ หาญไชยนะ  0 4386 9253    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
227 มูลนิธิพัฒนาบุคคล อำเภอสุวรรณภูมิ  385 ถนนประสานเมือง ตำบลสระคู  นายปรีชา กาสนรัตน์  0 4358 0121    องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
228 เครือข่ายฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน  686/5 ซอยวุฒิธาราม ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง   นายสวาง บัวจาร  0 4322 0895    องค์กรประชาชน  10/07/2014
229 โครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าดงลาน  79 หมู่ 9 ตำบลสีชมพู   นายหนูเกณฑ์ จันทาสี  08 1299 5992    องค์กรประชาชน  10/07/2014
230 สมาพันธ์ครูภาคใต้  บ้านพักครูริมทะเล 52/14 หมู่ 3 ตำบลจะทิ้งพระ  นายบุญช่วย ทองศรี  074-397251    องค์กรประชาชน  0000-00-00
231 ชมรมชาวบ้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลำน้ำพอง  12 บ้านคำผงพัฒนา หมู่ 8 ตำบลโคกสูง   นางมยุรี ศรีสงคราม  0 1708 9077    องค์กรประชาชน  0000-00-00
232 กลุ่มชนสนใจต้านภัยเอดส์    ไม่มีผู้ประสานงาน      องค์กรประชาชน  0000-00-00
233 เครือข่ายเหล้าพื้นบ้านจังหวัดขอนแก่น  143 หมู่ 7 ตำบลบ้านขาม   นายสวาท อุปฮาด  0 1281 6881    องค์กรประชาชน  0000-00-00
234 เครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์  264/13 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง  นายจินดา เจริญสุข  0 4323 5195     องค์กรประชาชน  07/07/2014
235 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภูมินิเวศน์ขอนแก่นใต้ โคราชเหนือ  244/1 ถนนหลังเมือง ตำบลในเมือง  นางสาวพรรณี เสมอภาค  0-4322-5965    องค์กรประชาชน  0000-00-00
236 คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ภาคอีสาน (กพอ.อีสาน)  84/1 พรหมเทพ ตำบลในเมือง   นางสุภาพร ทองสุข   0 4452 0821  enca5@cscoms.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  10/07/2014
237 โครงการความร่วมมือส่งเสริมตลาดชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง ศูนย์อาสาสมัครนานาชาติญี่ปุ่นประจำประเทศไทย  686/5 ซ.วดาราม ถนนหน้าเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000   นายไพเราะ มงคลบุญเลือเลิศ  043321449  costcom@kknet.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  02/07/2014
238 มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก  88/135 - 138 หมู่ 3 บ้านโนนทัน ถนนโพธิสาร ซอย15 ตำบลในเมือง   นางอุทิศ สมใจ  0 4322 1488  childhelpfoundation@gmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  09/07/2014
239 เครือข่ายองค์กรชุมชนป่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี  144/21 หมู่ 4 ถนนชนเกษม ซอยผดุงอุทิศ 1 ตำบลมะขามเตี้ย  นายวิไล นวลมุสิก  077-286-033    องค์กรประชาชน  0000-00-00
240 มูลนิธิไทยอาทร โครงการแอ๊คเซ็นเตอร์ขอนแก่น  136/57 ซอยชาญอุทิศ ถนนมะลิวัลย์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  นางสาวจิราภรณ์ จงสถิตรักษ์  (043) 239983    องค์กรพัฒนาเอกชน  24/07/2014