ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายเหล้าพื้นบ้านจังหวัดขอนแก่น ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Coalition of Local Alocohal Producer of Khon Khen ()
โทรศัพท์ 1:
0 1281 6881
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
143 หมู่ 7 ตำบลบ้านขาม
อำเภอ:
น้ำพอง
จังหวัด:
ขอนแก่น
หมายเหตุ:
1. ฟื้นฟูภูมิปัญญาการผลิต -เหล้าแห้ง -สาโท –เหล้ากลั่น 2. ผลักดันพรบ.จดแจ้งการผลิตและจำหน่ายเหล้าพื้นบ้าน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. รณรงค์ให้มีการยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการผลิตสุราที่ไม่เป็นธรรม 2. ผลักดันหน่วยงานของรัฐให้มีการแก้ไขกฏหมายและผ่อนปนการจับกุมชาวบ้าน 3.ให้ความรู้สมาชิกเครือข่ายในเรื่องของสิทธิชุมชนในการฟื้นฟูอนุรักษ์ภูมิ ปัญญาของชาวบ้าน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดกาฬสินธุ์
  2. จังหวัดขอนแก่น

ผู้ประสานงาน

  1. นายสวาท อุปฮาด (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 143 หมู่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40000
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 1281 6881

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม