ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สมาพันธ์ครูภาคใต้ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
074-397251
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
บ้านพักครูริมทะเล 52/14 หมู่ 3 ตำบลจะทิ้งพระ
อำเภอ:
สทิงพระ
จังหวัด:
สงขลา
หมายเหตุ:
1. เพื่อยกมาตารฐานการประกอบวิชาชีพครูซึ่งเน้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการแสวงหาสวัสดิภาพให้แก่ครูในภาคใต้ 2. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กรพื้นที่ตามความจำเป็นและให้องค์กรพื้นที่เป็นองค์กรหลังในการเคลื่อนไหวเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแต่กรณี
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกระบี่
 2. จังหวัดนราธิวาส
 3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 4. จังหวัดปัตตานี
 5. จังหวัดพังงา
 6. จังหวัดภูเก็ต
 7. จังหวัดยะลา
 8. จังหวัดระนอง
 9. จังหวัดสงขลา
 10. จังหวัดสตูล
 11. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 12. จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ประสานงาน

 1. นายบุญช่วย ทองศรี (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : บ้านพักครูริมทะเล 52/14 หมู่ 3 ตำบลจะทิ้งพระ
  อำเภอ : สทิงพระ
  รหัสไปรษณีย์ : 90190
  หมายเลขโทรศัพท์ : 074-397251

ประเภทสิทธิ

 1. เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
 2. สิทธิแรงงาน
 3. สิทธิในการได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป