ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ชมรมรักโลมาทะเลสาบลำปำ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
-
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-01-25
ที่อยู่:
สงขลา
อำเภอ:
เมืองสงขลา
จังหวัด:
สงขลา
หมายเหตุ:
-เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกการอนุรักษ์ปลาโลมาใรทะเลสาบลำปำ -เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการอนุรกษ์จากประชนทุกฝ่าย
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดพัทลุง

ผู้ประสานงาน

  1. พรรชาติ บัวแก้ว (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : สงขลา
    หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  2. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
  3. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป