ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กัลยาณมิตรเพื่อการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Kalayanamit Project ()
โทรศัพท์ 1:
0 4386 9253
โทรศัพท์ 2:
081708 7057
โทรสาร:
0 4386 9253
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
334 หมู่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง
อำเภอ:
ห้วยผึ้ง
จังหวัด:
กาฬสินธุ์
หมายเหตุ:
เพื่อเกิดความเป็นธรรมแก่กลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวปาริชาติ หาญไชยนะ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 334 หมู่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง
  อำเภอ : เมืองกาฬสินธุ์
  รหัสไปรษณีย์ : 46240
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4386 9253

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 2. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
 3. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 4. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
 5. สิทธิในการได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ติดเชื้อ HIV
 2. ผู้บริโภค
 3. ผู้ป่วย
 4. เด็ก