ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ภาคอีสาน (กพอ.อีสาน) (กพอ. อีสาน)
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 4452 0821
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 4452 0821
อีเมล์:
enca5@cscoms.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1993-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-10
ที่อยู่:
84/1 พรหมเทพ ตำบลในเมือง
อำเภอ:
เมืองสุรินทร์
จังหวัด:
สุรินทร์
หมายเหตุ:
1. ประสานเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรผู้ติดเชื้อและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการร่มกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 2. พัฒนาศักยภาพคนทำงานในเครือข่าย 3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์การทำงานด้านเอดส์ในภาค สู่สาธารณะ 4. ร่วมขบวนการรณรงค์แก้ไขปัญหาระดับนโยบาย
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. การรณรงค์ลดปัญหาการรังเกียจกีดกันเด็กที่เกิดในครอบครัวของผู้ติดเชื้อ 2. การณรงค์เพื่อให้ผู้ติดเชื้อได้เข้าถึงมาตรฐานการรักษา และสิทธิต่างๆ 3. การผลักดันกฎหมายนโยบายที่เกี่ยวข้อง 4. การประชุมสัมมนาวิชาการ 5. การจัดการอบรม
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกาฬสินธุ์
 2. จังหวัดขอนแก่น
 3. จังหวัดชัยภูมิ
 4. จังหวัดนครราชสีมา
 5. จังหวัดบุรีรัมย์
 6. จังหวัดบึงกาฬ
 7. จังหวัดเพชรบูรณ์
 8. จังหวัดมหาสารคาม
 9. จังหวัดมุกดาหาร
 10. จังหวัดยโสธร
 11. จังหวัดร้อยเอ็ด
 12. จังหวัดเลย
 13. จังหวัดศรีสะเกษ
 14. จังหวัดสกลนคร
 15. จังหวัดสุรินทร์
 16. จังหวัดหนองบัวลำภู
 17. จังหวัดอำนาจเจริญ
 18. จังหวัดอุดรธานี
 19. จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นางสุภาพร ทองสุข (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 84/1 พรหมเทพ ตำบลในเมือง
  อำเภอ : เมืองสุรินทร์
  รหัสไปรษณีย์ : 32000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4452 0821
  หมายเลขโทรสาร : 0 4452 0821

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 2. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
 3. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 4. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์

กลุ่มเป้าหมาย

 1. คนด้อยโอกาส/คนในชุมชนแออัด
 2. ผู้ติดเชื้อ HIV
 3. ผู้บริโภค
 4. ผู้ป่วย