ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Child help Foundation ()
โทรศัพท์ 1:
0 4322 1488
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 4322 1488
อีเมล์:
childhelpfoundation@gmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2001-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-09
ที่อยู่:
88/135 - 138 หมู่ 3 บ้านโนนทัน ถนนโพธิสาร ซอย15 ตำบลในเมือง
อำเภอ:
เมืองขอนแก่น
จังหวัด:
ขอนแก่น
หมายเหตุ:
1.ช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองให้การพัฒนาแก่เด็กและเยาวชนที่ประสบภาวะยากลำบากทั้งในเขตชนบทและเมือง 2. ส่งเสริมสนับสนุนและพิทักษ์สิทธิเด็กตามหลักปฏิญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กที่สหประชาชาติ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา การศาสนา 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวและผู้ปกครองชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม และมีบทบาทในการช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ฯลฯ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. โครงการครูเท้าเปล่าเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กชุมชนและครอบครัวสุขสันต์ 2. ศูนย์พัฒนาเด็กรักบ้านลูกรัก ในชุมชนแออัดริมทางรถไฟ และชุมชนชนบทในถิ่นทุรกันดาร จ.เลย 3. บ้านลูกรักเพื่อเด็กกำพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดขอนแก่น
 2. จังหวัดเลย

ผู้ประสานงาน

 1. นางอุทิศ สมใจ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 88/135 - 138 หมู่ 3 บ้านโนนทัน ถนนโพธิสาร ซอย15 ตำบลในเมือง
  รหัสไปรษณีย์ : 40000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4322 1488

ประเภทสิทธิ

 1. การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 2. สิทธิและเสรีภาพในชีวิต และร่างกาย
 3. สิทธิในการได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย
 4. สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 5. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 6. เสรีภาพในการนับถือศาสนา
 7. เสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เด็ก
 2. คนด้อยโอกาส/คนในชุมชนแออัด