ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
61 กลุ่มผู้หญิงกับสันติภาพ   19 ถนนภิรมย์ ตำบลสะเตง  ไม่มีผู้ประสานงาน  073 24 4729    ภาคธุรกิจเอกชน  10/12/2010
62 กลุ่มผู้หญิงและสันติภาพ  เลขที่ 19 ถนนภิรมย์รัตน์ ตำบลสะเตง  ไม่มีผู้ประสานงาน  073-244-729    องค์กรพัฒนาเอกชน  06/08/2014
63 กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์  57/7 หมู่ 5 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  นางสาวภัสรา รู้พันธ์  0 1677 6301   cyggroup@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  02/07/2014
64 กลุ่มรักท้องถิ่นปอนอก  202 หมู่ 2 ต.ธงชัย   นางจิตนาแก้วขาว  0815712550    ภาคประชาสังคม  07/08/2014
65 กลุ่มรักษ์คลองอู่ตะเภา    ไม่มีผู้ประสานงาน      องค์กรประชาชน  0000-00-00
66 กลุ่มรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอก  24 หมู่ 10 ต.บ่อนอก  นางบุญมา ปรางสร    ภาคประชาสังคม  01/01/2012
67 กลุ่มรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอก   วัดสี่แยกบ่อนอก ม.10 ตำบล บ่อนอก  ไม่มีผู้ประสานงาน  01 857 5923    ภาคประชาสังคม  10/12/2005
68 กลุ่มรักษ์เชียงของ  62 หมู่ 8 บ้านเวียงแก่น ตำบลเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 51140   นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว  089-9557890    องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
69 กลุ่มรากแก้วเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน  463/1 ถ.รามคำแหง 39   อนุสรณ์ สิงห์ชัย  027186472    ภาคประชาสังคม  01/07/2014
70 กลุ่มศึกษาปัญหายา(กศย)  11/156 ซอยก้าวหน้า2 ถนนจรัญสนิทวงศ์13 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร   ภญ.ดร.นิยพา เกียรติยิ่งอังศุมาลี  0 2410 2382-3  dsg2518@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014
71 กลุ่มส่งเสริมบทบาทมิติหญิงชายภาคใต้  60/1 หมู่ 2 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา   นางนิตยา หนูฉ้ง  0 7444 1100    องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014
72 กลุ่มสหภาพแรงงานย่านนวนคร  326 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง   นางอาภร สังขละวัฒนะ  0 2529 1710    สหภาพ/สหพันธ์  01/01/2014
73 กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย - อ้อมใหญ่  เลขที่ 200/11 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย   ไม่มีผู้ประสานงาน  02-810-4698    องค์กรพัฒนาเอกชน  06/08/2014
74 กลุ่มสันป่าตอง-แม่วางเสวนา  191/4 หมู่ 2 ถนนอำนวยโยธา ตำบลบ้านกลาง  นายสภยุทธ แก้วพวงทอง   0 5382 4575     องค์กรประชาชน  07/07/2014
75 กลุ่มสุรินทร์เสวนา  53/1 ซอยสระโบราณ ถนนสระโบราณ ตำบลในเมือง   นางสาวณิชกานต์ ยืนยาว  0 4455 1172    องค์กรประชาชน  0000-00-00
76 กลุ่มหยดน้ำ  211 หมู่ 5 ตำบลหาดสำราญ  นายไพศาล สามทอง    องค์กรประชาชน  1900-12-08
77 กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบ้านบางจำ  1 หมู่ 5 ตำบลตะกุกเหนือ   นายสามารถ สุขบรรจง  0 7729 9398    องค์กรประชาชน  0000-00-00
78 กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านป่าคลอก  93/6 หมู่ 2 ตำบลป่าคลอก   นายสนิท มาสเสมอ  0 7626 0263    องค์กรประชาชน  0000-11-30
79 กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด  202 ม.2 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  ไม่มีผู้ประสานงาน  01 932 2733    ภาคประชาสังคม  10/12/2005
80 กลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ำคลองคราม  102 หมู่ 13 ตำบลท่าอุแท   นายปิติพงศ์ คิดการเหมาะ  077 286 033    องค์กรประชาชน  0000-00-00