ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
61 สถานีวิทยุ หจก.เกรทเตอร์มัลติมิเดีย  300/35 ม.4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000  นายฏาวิ กูลณรงค์   073-336336   greatermultimedia@hotmail.com  สื่อมวลชน  03/09/2014
62 สถานีวิทยุ นสศ.(หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ) เอ.เอ็ม.พัทลุง  ค่ายอภัยบริรักษ์ ต.ชุมพล   ร.อ.สมรัฐ สาระจิตต์  ssr2507@gmail.com  สื่อมวลชน  16/09/2014
63 มูลนิธิกองทุนเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองมาบตาพุดและเทศบาลตำบลบ้านฉาง  237/22 ถ.เนินพะยอม ต.มาบตาพุด   ไม่มีผู้ประสานงาน  038609523-5    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
64 มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่  56/1 ม.3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100  ไม่มีผู้ประสานงาน  053750500    องค์กรพัฒนาเอกชน  25/05/2016
65 โครงการช่วยเหลือผุ้หญิงและเด็กในพื้นที่ที่มีการระบายของเอดส์ มูลนิธิรักษ์ไทย จ.พัทลุง  14-16 ถนนอภัยบริรักษ์ ซอย 1 ต.คูหาสวรรค์  อรนงค์ ชนะสิทธ์  098-113900    องค์กรพัฒนาเอกชน  24/07/2014
66 สมาคมเพื่อนภู  353/354 หมู่ 12 ต.แวงน้อย  นายพิชาญ ทิพวงษ์  0857452981    ภาคประชาสังคม  01/01/2012
67 สถานีวิทยุกระจายเสียงทักษิณสัมพันธ์ 201 ประจำจังหวัดปัตตานี    ร.อ.กิตติพงษ์ โพธิ์เจริญ  073-334492    สื่อมวลชน  03/09/2014
68 สถานีเสียงตามสายเทศบาลเมืองพัทลุง  ถนนสุรินทร์ ต.คูหาสวรรค์   นายโกศิลป์ ไพศาลศิลป์  074-613007    สื่อมวลชน  16/09/2014
69 มูลนิธิกองทุนเพื่อสังคมไทย  102/12 หมู่ 16 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง  ไม่มีผู้ประสานงาน  027051394    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
70 โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ภูมนิเวศมหาสารคาม เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก  98/29 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด  จรรยา แสนสุข  043-742995    องค์กรพัฒนาเอกชน  24/07/2014
71 เครือข่ายเหมืองเเร่ประเทศไทย  ตู้ ปณ.14   นายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์  0815747863    องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2012
72 สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขจังหวัดปัตตานี    ไม่มีผู้ประสานงาน  073-338108    สื่อมวลชน  03/09/2014
73 ชมรมสื่อมวลชนจังหวัดพัทลุง  284 ถนนผดุงดอนยอ ต.คูหาสวรรค์   นายประเทือง รักเกื้อ  074-601082    สื่อมวลชน  16/09/2014
74 มูลนิธิรวมใจภักดี  50/10 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว   ไม่มีผู้ประสานงาน  0000000000    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
75 องค์กรเพื่อความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งอันดามัน  24/28 หมู่บ้านอุดมสุข ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต  นายดนัย ยาดี  0815368228    องค์กรประชาชน  01/01/2012
76 สถานีวิทยุชุมชนจุดเมืองปัตตานี    นายณรงค์ มะเซ็ง  089-6586285    สื่อมวลชน  03/09/2014
77 บริษัทพัทลุงเคเบิลทีวี จำกัด  485/16 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์  นายสมเกียรติ ยงหนู  074-620182    สื่อมวลชน  16/09/2014
78 สมาคมสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ  99/9 หมู่ 12 ต.นางหัวเสือ   ไม่มีผู้ประสานงาน  089-0079063    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
79 เครือข่ายแม่หญิงล้านนา  123 หมู่ 2 ถนนลำพูน-ลี้ ตำบลม่วงน้อย   นางกรองแก้ว ลังการ์พันธ์  0 5352 1402    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
80 โครงการปฏิรูปการเกษตรและการพัฒนาชนบท  20/50 ถนนสวนหลวง ต.ในเมือง  บุณยืน วงศ์สงวน  099-598394    องค์กรพัฒนาเอกชน  25/07/2014