ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สมาคมสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
089-0079063
โทรศัพท์ 2:
023835648
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
99/9 หมู่ 12 ต.นางหัวเสือ
อำเภอ:
พระประแดง
จังหวัด:
สมุทรปราการ
หมายเหตุ:
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกสภาองค์กรชุมชนร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐในการจัดการ บำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งอนุรักษ์ ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรม นอกจากนี้เป็นการรวมกลุ่มเพื่อสนับสนุนสมาชิกองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
  2. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  3. เสรีภาพในการสมาคม
  4. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
  5. ฐานะทางเศรษกิจหรือสังคม

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป