ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
81 สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้  634/2 ถนนหน้าเมือง  นายเพียรรัตน์ บุญฤทธิ์  0856653675    องค์กรพัฒนาเอกชน  07/08/2014
82 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี    นายเจริญ ไชยสวัสดิ์  081-8961558    สื่อมวลชน  03/09/2014
83 หนังสือพิมพ์พัทลุงนิวส์  284 ถนนผดุงดอนยอ ต.คูหาสวรรค์  นายบุญเลิศ ชายเกตุ  081-9698648    สื่อมวลชน  16/09/2014
84 สมาคมเพื่อนสิ่งแวดล้อม จังหวัดชุมพร  อาคารสิ่งแวดล้อม โรงเรียนปะทิววิทยา   ไม่มีผู้ประสานงาน  077591482    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
85 กลุ่มรักท้องถิ่นปอนอก  202 หมู่ 2 ต.ธงชัย   นางจิตนาแก้วขาว  0815712550    ภาคประชาสังคม  07/08/2014
86 สถานีวิทยุกระจายเสียง ชุมชนควนโพธิ์ 106.25 MHz.  130 หมู่ 1 ต.ควนโพธิ์   ไม่มีผู้ประสานงาน  074-724883    สื่อมวลชน  03/09/2014
87 หนังสือพิมพ์พัทลุงนิวส์  218 หมู่ 5 ต.ป่าบอน   นายเจริญ ช่วยชู  086-4751471    สื่อมวลชน  16/09/2014
88 โครงการสนับสนุนเครือข่ายแรงงานหญิงในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน (ส่วนงานของมูลนิธิเพื่อนหญิง)  14/7 หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง   นายสุชาติ ตระกูลหูทิพย์  0 5355 4 565    องค์กรพัฒนาเอกชน  09/07/2014
89 โครงการฝ่ายพัฒนาพะเยา (SAF) มูลนิธิเอเชีย  136 หมู่ 5 ต.นาปรัง   นายจิตพงษ์ แซ่ย่าง  054-429502  shinti@chaiyo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  25/07/2014
90 เครือข่ายต่อสู้การก่อสร้างโรงไฟฟ้าละเเมชุมพร    นายวิเวก อมตเวทย์  0815973413    ภาคประชาสังคม  08/08/2014
91 สถานีวิทยุกระจายเสียงฝึกปฏิบัติ CommSci Radio คณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี    อาจารย์ชรินรัตน์ สมโลก   073-312298     สื่อมวลชน  03/09/2014
92 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง  ไม่มีผู้ประสานงาน  043 009 700    สถาบันการศึกษา  29/09/2014
93 สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน    ไม่มีผู้ประสานงาน  02 180 8568    ภาคธุรกิจเอกชน  10/12/2012
94 ทดสอบระบบ12    ไม่มีผู้ประสานงาน  042295154    ภาคธุรกิจเอกชน  27/08/2017
95 สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนจังหวัดลำปาง สำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง  สำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง  ไม่มีผู้ประสานงาน  054- 217100-138    หน่วยงานรัฐ  24/07/2014
96 สมาคมเพื่อสิ่งเเวดล้อมจังหวัดชุมพร  โรงเรียนปะทิววิทยา  นางชิดสุภางค์ ชำนาญ  0815357472    ภาคประชาสังคม  01/01/2012
97 สถานีวิทยุพาเพลินเรดิโอ    นางสาวภัทรภร คงเจริญ  082-8213877    สื่อมวลชน  03/09/2014
98 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง  นายชมพู อิสริยาวัฒน์  044-611-221    สถาบันการศึกษา  30/09/2014
99 สถาบันอิศรา  538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.  ไม่มีผู้ประสานงาน  02 241 3905    สื่อมวลชน  10/12/2012
100 เอกชน Testxxxx    ไม่มีผู้ประสานงาน  0842222222    ภาคธุรกิจเอกชน  02/09/2017