ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
ภาคธุรกิจเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
02 180 8568
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2012-12-10
ที่อยู่:

อำเภอ:
ลำลูกกา
จังหวัด:
ปทุมธานี
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:
สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จากการรวมตัวกันของนักพัฒนาและนักกฎหมายที่ทำงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายมาอย่างยาวนานกว่า ๒๐ ปี โดยมีภารกิจหลักอยู่ ๒ ประการ คือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับสาธารณชน เยาวชนและผู้ที่สนใจทั่วไป เกี่ยวกับปัญหา ต้นเหตุ และแนวทางป้องกันแก้ไขเกี่ยวกับวิกฤตการณ์โลกร้อนและทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น ที่กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่งหรือการกระทำอื่นใดเนื่องจากกระทำโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน กฎหมาย หรือโดยไม่สุจริต เลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม หรือละเลย ล่าช้า รวมถึงการติดตามตรวจสอบผู้ประกอบการเอกชนที่กระทำผิดกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชนและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นตัวแทนภาคประชาชนในการเรียกร้อง ฟ้องร้อง ปกป้องสิทธิภาคประชาชนและชุมชนมาโดยตลอด โดยใช้หลักกระบวนการยุติธรรมมาเป็นแนวทางยุติข้อขัดแย้งและประเด็นพิพาทด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม มากกว่า ๖๐ คดี เช่น คดีมลพิษทางเสียงสนามบินสุวรรณภูมิ คดีน้ำท่วมปี ๒๕๕๔ คดีโรงไฟฟ้าเขาหินซ้อน คดีสารแคดเมียม จังหวัดตาก คดีแม่เมาะจังหวัดลำปาง คดีโรงไฟฟ้าชีวะมวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คดีเขื่อนแม่วงก์ คดีป่าพรุแม่รำพึง คดีเพิกถอนการบุกรุกทุ่งบึงกะโล่ จังหวัดอุตรดิตถ์ คดีโรงงานยางพาราปล่อยกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ คดีเพิกถอนคอนโดมิเนียมซอยชินเขต เขตหลักสี่ ฯลฯ

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย