ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการฝ่ายพัฒนาพะเยา (SAF) มูลนิธิเอเชีย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
054-429502
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
shinti@chaiyo.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-25
ที่อยู่:
136 หมู่ 5 ต.นาปรัง
อำเภอ:
ปง
จังหวัด:
พะเยา
หมายเหตุ:
1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษาให้เด็กที่ด้อยโอกาส 2.การศึกษาและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมในชุมชาวมัง
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

  1. นายจิตพงษ์ แซ่ย่าง (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : -
    หมายเลขโทรศัพท์ : 054-429502

ประเภทสิทธิ

  1. อายุ
  2. ถิ่นกำเนิด
  3. ฐานะทางเศรษกิจหรือสังคม
  4. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

  1. เด็ก