ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
สื่อมวลชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สถาบันอิศรา ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
02 241 3905
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2012-12-10
ที่อยู่:
538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.
อำเภอ:
ดุสิต
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:
สถาบันอิศรา หรือ ISRA INSTITUTE (II) เดิมชื่อ สถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๔๗ โดยเริ่มจากในปี ๒๕๒๗ นักวิชาชีพและนักวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์ และวารสารศาสตร์กลุ่มหนึ่ง มองเห็นถึงความจำเป็นในการก่อตั้งองค์กรลักษณะสถาบันฝึกอบรมทางด้านวิชาชีพหนังสือพิมพ์ โดยที่ผู้เข้ารับการอบรมไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์และ วารสารศาสตร์ จึงร่วมกันก่อตั้งสถาบันพัฒนาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยขึ้น หลังจากดำเนินการไปได้ระยะหนึ่ง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้เข้ามาทำหน้าที่ปิดช่องว่างในกิจกรรมการฝึกอบรมนักข่าว โดยริเริ่มกิจกรรมการจัดการอบรมนักข่าวใหม่ การอบรมการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน การอบรมนักศึกษาวิชาวารสารศาสตร์ หรือการอบรมพิราบน้อย การอบรมผู้สอนวิชาการหนังสือพิมพ์ และการอบรมนักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เมื่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ภารกิจของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในด้านต่างๆ เริ่มมากขึ้นเป็นลำดับ ดังนั้น ในปี ๒๕๔๗ สมาคมนักข่าวฯ ได้ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิสถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และแต่งตั้งคณะกรรมการสถาบันพัฒนาวิชาชีพหนังสือพิมพ์ เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานจัดการฝึกอบรมทักษะด้านวิชาชีพโดยเฉพาะ ต่อมา ในปี ๒๕๕๐ ได้มีการรวม ๒ สถาบันเข้าด้วยกัน คือ สถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งทำหน้าที่ในการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ ส่งเสริมการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสื่อสารมวลชน และศูนย์ข่าวอิศรา จัดตั้งโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยที่ได้รับการยกระดับเป็นสถาบันข่าวอิศราในเวลาต่อมา โดยดำเนินงานในรูปแบบการตั้งกองบรรณาธิการข่าวอิสระจากการร่วมมือกันของสื่อมวลชนจากส่วนกลางและสื่อมวลชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากภารกิจของทั้ง ๒ สถาบัน มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกัน ประกอบกับความซ้ำซ้อนทั้งในด้านบุคลากรและทรัพยากรภายใต้ชื่อใหม่ คือ สถาบันอิศรา เพื่อความสะดวกในการบริหารงานและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยยังคงทำหน้าที่ตามภารกิจเดิมของทั้ง ๒ สถาบัน สถาบันอิศรามีภารกิจในการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมด้านวิชาชีพสื่อมวลชน ตามที่สภาการหนังสือพิมพ์ฯ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ และสมาคมหรือชมรมในเครือข่ายฯ มอบหมาย เช่น การอบรมนักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น การอบรมนักข่าวเฉพาะด้าน เป็นต้น บริหารจัดการโครงการฝึกอบรมเพื่อหารายได้เข้าสถาบันฯ เช่น การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น บริหารจัดการโครงการวิจัยด้านสื่อ สารมวลชน โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ เช่น การวิจัยสถานภาพของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้จัดพิมพ์คู่มือ-เอกสารประกอบการอบรม และ จัดพิมพ์สรุปผลการสัมมนา การวิจัยที่น่าสนใจออกเผยแพร่สู่สาธารณชน รวมทั้งการจัดพิมพ์วารสารสื่อมวลชนปริทรรศน์

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย