ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ภูมนิเวศมหาสารคาม เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
043-742995
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-24
ที่อยู่:
98/29 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด
อำเภอ:
เมืองมหาสารคาม
จังหวัด:
มหาสารคาม
หมายเหตุ:
1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยมีกระบวนการที่ไม่จำกัดทางเลือกในการทำการเกษตร 2.เพื่อส่งเสสริมและพัมนาธุรกิจชุมชนและกองทุนชุมชน 3.เพื่อรณรงค์เผยเเพร่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเกษตรกรรมยั่งยืนตลอดจนเสริมสร้างความสัมพัธืที่ดีระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภค
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1.การรณรงค์ข้าวหอมมะลิ 2.การรณรงค์เรื่องเหล้าพื้นบ้าน 3.การรณรงค์เรื่องการปิดประตูเขื่อน 4.การตรวจสอบสัตว์และอาหารให้ได้รรับคุณภาพ 5.ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. จรรยา แสนสุข (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : -
  หมายเลขโทรศัพท์ : 043-742995

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 2. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
 3. สถานะของบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป
 2. ผู้ใช้แรงงาน
 3. ผู้บริโภค