ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิกองทุนเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองมาบตาพุดและเทศบาลตำบลบ้านฉาง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
038609523-5
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
038609522
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
237/22 ถ.เนินพะยอม ต.มาบตาพุด
อำเภอ:
เมืองระยอง
จังหวัด:
ระยอง
หมายเหตุ:
เป็นองค์กรที่ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังปัญหาทางมลพิษและสิ่งแวดล้อม ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและชุมชน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ บรรเทา เยียวยา นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมป้องกัน ส่งเสริมการศึกษา วิจัยและฝึกอบรม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
  2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
  3. สิทธิและเสรีภาพในชีวิต และร่างกาย
  4. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป