ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิกองทุนเพื่อสังคมไทย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Thai Social Investiment Foundation (Thai-sif)
โทรศัพท์ 1:
027051394
โทรศัพท์ 2:
027052635
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
102/12 หมู่ 16 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง
อำเภอ:
เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด:
สมุทรปราการ
หมายเหตุ:
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการยึดชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
  2. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  3. ฐานะทางเศรษกิจหรือสังคม

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป