ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการปฏิรูปการเกษตรและการพัฒนาชนบท ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
099-598394
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-25
ที่อยู่:
20/50 ถนนสวนหลวง ต.ในเมือง
อำเภอ:
เมืองพิจิตร
จังหวัด:
พิจิตร
หมายเหตุ:
เสริมสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มองค์กร
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
จัดงานสัมมนาร่วมกันทั้งในระดับพื้นที่และเเครือข่ายจังหวัด ตลอดจนระดับภูมิภาค
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดพิจิตร
 2. จังหวัดนครสวรรค์

ผู้ประสานงาน

 1. บุณยืน วงศ์สงวน (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : -
  หมายเลขโทรศัพท์ : 099-598394

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 2. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
 3. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 4. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 5. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
 6. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป
 2. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม