ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
ภาคธุรกิจเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กลุ่มผู้หญิงกับสันติภาพ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
(We Peace) ()
โทรศัพท์ 1:
073 24 4729
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
073 24 4729
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2010-12-10
ที่อยู่:
19 ถนนภิรมย์ ตำบลสะเตง
อำเภอ:
เมืองยะลา
จังหวัด:
ยะลา
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:
กลุ่มผู้หญิงกับสันติภาพ เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิด้านต่างๆ อันส่งผลกระทบต่อผู้หญิง และเด็กทั้งร่างกายและจิตใจ โดยสมาชิกส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆ อาสาสมัครที่ทำงานรณรงค์ให้เกิดการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง และเด็กในพื้นที่ ๓ จังหวัดภาคใต้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้หญิงและผู้ที่ได้รับผลจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ การดำเนินงาน ได้แก่ จัดให้มีอาสาสมัครรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาที่เข้าใจถึงความซับซ้อนและความละเอียดอ่อนถึงปัญหาความรุนแรง จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิและความเสมอภาค รณรงค์คุ้มครองสิทธิตามกระบวนการทางกฎหมาย จัดให้มีสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่และนำเสนอปัญหาของผู้หญิงมุสลิมที่ต้องเผชิญสู่สาธารณะ ช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่พลัดพรากจากครอบครัวให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยให้เด็ก เพื่อให้เข้าใจสิทธิของตนเอง และพัฒนาชุมชนที่ปลอดภัย ให้เด็กมีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดเห็น และร่วมกันสร้างชุมชนที่น่าอยู่

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย