ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
ภาคประชาสังคม
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กลุ่มรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอก ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
01 857 5923
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
032-695 185
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2005-12-10
ที่อยู่:
วัดสี่แยกบ่อนอก ม.10 ตำบล บ่อนอก
อำเภอ:
เมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด:
ประจวบคีรีขันธ์
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:
เมื่อปี พ.ศ.2538 มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่บ้านกรูด อ.บางสะพาน และบ้านบ่อนอก อ.เมือง เกิดขึ้น ความขัดแย้งทางความคิดของชาวบ้าน กลุ่มหนึ่งต้องการโรงไฟฟ้า เพราะจำนำความเจริญมาสู่ท้องถิ่น ผู้คนในหมู่บ้านมีงานทำ การทำมาค้าขายจะดีขึ้น มีกาก่อสร้าง คนจะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในหมู่บ้านมากขึ้น ทำให้เศรษฐกิจของหมู่บ้านจะดี แต่จะมีอีกลุ่มหนึ่งไม่ต้องการให้สร้างโรงไฟฟ้า เนื่องจากเห้นว่าชีวิตอันสงบสุขของชาวบ้านจะหายไป ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยรไป เขาต้องอยู่กับหมอกควันของโรงไฟฟ้า แหล่งปะการังจะถูกทำลาย กุ้ง หอย ปู ปลา ที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็จะหมดไป ความขัดแย้งดังกล่าวทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ก็จะเมื่อแรกกลุ่มผู้นำชุมชน ต่อต้านโรงไฟฟ้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อบต. ต่างชักชวนชาวบ้านมาเรียกร้องสิทธิของชุมชน ต่อต้านโรงไฟฟ้า แต่นานวันเข้า กลุ่มผู้นำได้ล่ถอยไป ชาวบ้านได้เรียนรู้เรื่องสิทธิชุมชนการปกป้องสิทธิของตนเองมาแล้วระยะหนึ่ง เมื่อผู้นำล่าถอยไปจึง รวมตัสกันปกป้องสิทธิต่อโดยการจัดตั้งกลุ่มรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอก และ กลุ่มอนุุรักษ์ธรรมชาติและสิ้งแวดล้อมบ้านกรูดขึ้น

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย