ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
1 กลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ำคลองคราม  102 หมู่ 13 ตำบลท่าอุแท   นายปิติพงศ์ คิดการเหมาะ  077 286 033    องค์กรประชาชน  0000-00-00
2 เทศบาลตำบลบ้านกลาง    ไม่มีผู้ประสานงาน    หน่วยงานรัฐ  10/12/2012
3 บริษัท ดิจิตอล เทเลวิชั่น เน็ทเวิร์ค จำกัด   4/1 ตรอกสุสันต์ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000  นายประสาร ปราณีตพลกรัง  0-4429-5758    สื่อมวลชน  06/08/2014
4 โครงการสิทธิชุมชนศึกษา ภาคอีสาน  59 หมู่ 2 บ้านดอนแดง ต.ศรีสุข  ไม่มีผู้ประสานงาน    องค์กรพัฒนาเอกชน  04/08/2014
5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.เอส. คอมมูนิเคชั่น   4 ถนนชลชนูปถัมภ์ ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130  นายอรรถสิทธิ์ ตันวัฒนา  0-7523-5101    สื่อมวลชน  31/07/2014
6 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูป  120 อาคารเกษมกิจ ชั้น 7 ห้อง 706 ต.สีลม   บรรจง ศิริ  022-372590-1  cd_cap706@hotmail.com  ภาคธุรกิจเอกชน  25/07/2014
7 ชมรมรุ่งแสงตะวัน  69 หมู่ 6 ตำบลเจ๊ะบิลัง  นายอิสมาแอ เตบสัน  0 7522 4266     องค์กรประชาชน  02/07/2014
8 ชมรมพลังผู้บริโภค จังหวัดฉะเชิงเทรา  โรงพยาบาลสนามชัยเขต  นายน้ำค้าง มั่นศรีจันทร์  0 3859 7080    องค์กรประชาชน  02/07/2014
9 เครือข่าย ประมงพื้นบ้าน 4 กว๊านพะเยา  103/9 ถนนแม่ต๋ำฝากน้ำ ต.แม่ต๋ำ  นายบุญชู ฝึกฝน  0-9756-0343    องค์กรประชาชน  01/07/2014
10 สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ถนนสิงห์ไคล ตำบลกอบแสง  นายปกรชัย ดีเป็นธรรม  053-711-403    องค์กรพัฒนาเอกชน  24/07/2014
11 มูลนิธิก้าวหน้า  2 ซอยสิงหานนท์ ถนนสังฆประชา แขวงลำผักชี   ไม่มีผู้ประสานงาน  0 2988 4651 3  forward@poppymail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  07/07/2014
12 สมาคมส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตไทย  928 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชั้น 9 ถนนสุขุมวิท  นางชื่นจิต นัยนิตย์  0 2391 2210  bkk3@thai.com  หน่วยงานรัฐ  01/01/2014
13 ศูนย์ทนายความมุสลิม  55/186 ถนนรามคำแหง 154 แขวงสะพานสูง  นายสิทธิพงษ์ จันทรวิโรจน์  027282207  mac_muslim@hotmail.com  องค์กรวิชาชีพ  30/07/2014
14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  88/7 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ   นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต  0 2589 0022  prdmsc@yahoo.com  หน่วยงานรัฐ  08/07/2014
15 ศูนย์สวัสดิภาพเด็กเยาวชนและสตรี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส  พ.ต.อ.สุรัศมิ์ อุดมรัตน์  0 2282 3892 -3  nunthawanma@hotmail.com  หน่วยงานรัฐ  07/07/2014
16 มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ (ประเทศไทย) เครือข่ายอุดรธานี  29/18 หมู่ที่1 ถนนนิตโย ตำบลหมากแข้ง   นางทัศนีย์ คงชุ่มชื่น  04221 1799  hfhudon@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  10/07/2014
17 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี  122/11 ชั้น 4 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี   ซิสเตอร์ศรีพิมพ์ ซาแวรีย์  0 2681 5350   tong999955@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014
18 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค  นายวัลลภ พลอยทับทิม  0 2612 8681 - 2  society@m-society.go.th  หน่วยงานรัฐ  07/07/2014
19 มูลนิธิหมอชาวบ้าน  36/6 ซอยประดิพัทธ์ 10 แขวงสามเสนใน   ไม่มีผู้ประสานงาน  0 2278 1616  info@doctor.or.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
20 โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์(มูลนิธกระจกเงา)  191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน   เอกลักษณ์ หลุ่มชมแข  029-732-236   info@backtohome.org  ภาคธุรกิจเอกชน  10/07/2014