ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
81 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านเขาหล้อม  บ้านเขาหล้อม หมู่ 2 ตำบลเขาในเตา   นายรัตน์ แก้วเหร่    องค์กรประชาชน  0000-00-00
82 เครือข่ายฮักสะเมิง  99 หมู่ 10 ตำบลสะเมิงใต้   นางคนึงนิตย์ อายุมั่น  0 5348 7045    องค์กรประชาชน  0000-00-00
83 สื่อและสำนักข่าวภาคประชาชน CINN BKK สหพันธ์วิทยุชุมชน กรุงเทพ-ปริมณฑล  อาคารรัชดาเมซอง ซอยรัชดาภิเษก 32 ถนนรัชดาภิเษก   นายประสาร ประดิษฐ์โสภณ  0 2552 8313    องค์กรประชาชน  0000-00-00
84 สมาคมสหพันธ์เกษตรกรเพื่อการพัฒนา (ส.ก.พ.)  31/1 บัวพักเกวียน ตำบลกวางโจน  นางองอาจ นาเพีย  044-861670    องค์กรพัฒนาเอกชน  24/07/2014
85 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้บริโภคสุราษฎร์ธานี  173/3 หมู่ 1 ตำบลมะขามเตี้ย   นางสาวสุรินนา เพชรรัตน์  0 7728 6033  suchatan@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014
86 องค์กรชุมชนรักษ์ป่าสาคู บ้านทุ่งเจ้ย  บ้านทุ่งเจ้ย หมู่ 7 ตำบลนาข้าวเสีย  นางละเอียด รัตนะ    องค์กรประชาชน  0000-00-00
87 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านเหมกน้อย  บ้านเหมกน้อย หมู่ 8 ตำบลละมอ   นายดำ หนูสนิท    องค์กรประชาชน  0000-00-00
88 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านทุ่งส้มป่อย  บ้านทุ่งส้มป่อย หมู่ 4 ตำบลละมอ   นายสายันห์ ทองสม    องค์กรประชาชน  0000-00-00
89 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้หญิงแรงงานข้ามชาติ  120 หมู่ 15 ซอย 9 ถนนสันโค้งหลวง ตำบลรอบเวียง   นางอุศนีย์ ทิมทอง  0 5375 6411  sepom2002@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
90 กลุ่มเพื่อนใหม่ อุดรธานี  48/20 หมู่บ้านศรีธานี ถนนบ้านโนน ตำบลหมากแข้ง   นางนิสิต ศักยพันธ์  0 4232 5949  fda29@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  09/07/2014
91 องค์กรชุมชนคัดค้านการระเบิดหินเขาเพดาน  หมู่ 7 ตำบลนาเมืองเพชร   นายช่วน กาเยาว์    องค์กรประชาชน  0000-00-00
92 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านไสกุดหิน  บ้านไสกุดหิน หมู่ 9 ตำบลน้ำผุด   นายแคล้ว บุญเศษ    องค์กรประชาชน  0000-00-00
93 องค์กรชุมชนคัดค้านโรงไฟฟ้าลำภูรา  บ้านลำภูรา หมู่ 3 ตำบลลำภูรา   นายชอบ แก้วรักษ์    องค์กรประชาชน  0000-00-00
94 กลุ่มประชาธิปไตยเพื่อสังคม สโมสรนิติศาสตร์ จุฬาฯ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงพญาไท   ไม่มีผู้ประสานงาน  0 2215 0871    สถาบันการศึกษา  09/07/2014
95 ศูนย์ ไทย-เอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต  ห้อง 3-608 อาคารอุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก   ศ.(พิเศษ) ดร. ชลธิรา สัตยาวัฒนา  0 2997 2222   cholthira@rangsit.rsu.ac.th  สถาบันการศึกษา  09/07/2014
96 เครือข่ายฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน  686/5 ซอยวุฒิธาราม ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง   นายสวาง บัวจาร  0 4322 0895    องค์กรประชาชน  10/07/2014
97 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  503/20 ถนนนิคมรถไฟมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  นางวิไลวรรณ แซ่เตีย  0 2251 3173     องค์กรพัฒนาเอกชน  02/07/2014
98 มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก  88/135 - 138 หมู่ 3 บ้านโนนทัน ถนนโพธิสาร ซอย15 ตำบลในเมือง   นางอุทิศ สมใจ  0 4322 1488  childhelpfoundation@gmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  09/07/2014
99 เครือข่ายสิทธิที่อยู่อาศัยชุมนุมสหกรณ์เคหสถานชุมชนเมืองแห่งประเทศไทย จำกัด  2044/28-33 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงห้วยขวาง  นางประจวบ แซ่ส่ง  0 2718 0911    องค์กรประชาชน  08/07/2014
100 ศูนย์ทางเลือกการเรียนรู้สู่การพัฒนาและป้องกันชีวิตเด็ก  ตู้ ปณ. 35   นายมานะ เจียมรัมย์  0 5373 2947  maesaichildlife@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  08/07/2014