ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
21 โครงการพัฒนาชุมชนเป็นสุขที่ภาคใต้  60/75-76 ถนนเอกนคร ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000   นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช  0 7531 8602  rakpaktai@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  10/07/2014
22 กลุ่มกำลังใจ อ.เทพา  โรงพยาบาลเทพ ตำบลเทพา  นางวันเพ็ญ รื่นเกษม  0 7437 6359 – 6    องค์กรประชาชน  07/07/2014
23 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  เลขที่ 123 ชั้น 22-23 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว   นายสุวิทย์ ขันธาโรจน์  0 2612 8764  owf@women-family.go.th  หน่วยงานรัฐ  07/07/2014
24 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก  ดร.ปัญญา แก้วกียูร  0 2628 5075  genad@bed.go.th  หน่วยงานรัฐ  01/01/2014
25 ศูนย์กิจกรรมร่วมรัฐสภา-ประชาสังคม จังหวัดเลย  234 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  ผศ. ไชวุฒิ มนตรีรักษ์  0 4283 5224 - 8    องค์กรประชาชน  08/07/2014
26 มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์  ตู้ ปณ. 7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  สรรเสริญ ด้วงดี  053-877202  mapnet@cm.ksc.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  23/07/2014
27 ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำและสิทธิมนุษยชนลุ่มน้ำปากพนัง  15 หมู่ 3 ถนนบางโหนดบ้านดาน ตำบลเกาะเพชร   นายประเสริฐ คงสงค์  089-594-4482    องค์กรประชาชน  0000-00-00
28 ศูนย์เสริมสร้างองค์กรชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมภาคเหนือตอนล่าง  105/ 8 หมู่ 4 ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  นางวัชรา สงมา  0 1674 0352   watchara_codi@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  07/07/2014
29 โครงการวิจัยสิทธิชุมชนศึกษา(ภาคใต้)  57/216 หมู่บ้านเคหสถานครูไทย ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100   นายนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์  0 7433 3114  wailnarit@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  08/07/2014
30 สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดอ่างทอง  30 หมู่ 6 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  นายเสถียร จันทร  0-3564-7123    องค์กรประชาชน  0000-00-00
31 เครือข่ายป่าชุมชนดงขุมคำ  80 หมู่ 3 ตำบลดอนสาย   นางฤทธิ์ บุญประกอบ     องค์กรประชาชน  2914-07-10
32 มูลนิธิเกษตรยั่งยืน(ประเทศไทย)  86 ถนนลาดพร้าว110 แขวงวังทองหลาง  นายระพี สาคริก  0-2935-2981-2  preecha@mozert.inet.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/07/2014
33 มูลนิธิพัฒนาอีสาน  100/1 กม.14 ม. 4 ถ.สุรินทร์-สังขะ ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000   นางวิจิรา ชูสกุล  044-501048  netsurin@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  13/08/2014
34 เกษตรชุมชนเพื่อการผลิต การตลาด  139 ถนนยนตรการกำธร ตำบลเขาพระ   นายวิชิต แก้วมณี    องค์กรประชาชน  10/07/2014
35 กลุ่มเยาวชนคนรักบ้าน (ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิเด็ก)   100/833 หมู่10 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง   นายไพรวัน แตงพุก  0 2703 0258  na_tang@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  08/07/2014
36 มูลนิธิเมาไม่ขับ  21 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ซอยสามัคคี 58 แยกสามัคคี 58/26 ถนนสามัคคีตำบลท่าทราย  นายดำรง พุฒตาล  02-575-0044  ddd@ddd.or.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
37 เครือข่ายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำคลองหิน (ต.เขาพระ)  บ้านบนควน หมู่ 6 ตำบลเขาพระ   นายอับดุลรอศักดิ์ ยะโกบ    องค์กรประชาชน  10/07/2014
38 เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเพื่อคนจน  51/83 - 84 หมู่ 2 ซอยศรีวิชัย 28 (ดงตาล) ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย   นายสมชาย สังข์ทอง  0 7722 1249  sukon_r@yahoo.com  องค์กรประชาชน  10/07/2014
39 เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของตาก  252 หมู่ 2 บ้านแม่ย่อย ตำบลสันทรายน้อย   นายสุรัตน์ ดีทองขาว  053-398-872  knce_398872@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/07/2014
40 กลุ่มสันป่าตอง-แม่วางเสวนา  191/4 หมู่ 2 ถนนอำนวยโยธา ตำบลบ้านกลาง  นายสภยุทธ แก้วพวงทอง   0 5382 4575     องค์กรประชาชน  07/07/2014