ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
41 มูลนิธิเพื่อพัฒนาคนพิการ  อาคารตึกผู่ป่วยหลังเก่า โรงพยาบาลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา   นางพัชราภรณ์ ชนภัณฑารัก  044461662  buayai44@gmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014
42 เครือข่ายอนุรักษ์ภูมิปัญญาศิลปะและวัฒนธรรมไทย  บ้านคลองหัวช้าง หมู่ 4 ตำบลคลองชะอุ่น   นางกาญจนา แก้วเกิด    องค์กรประชาชน  0000-00-00
43 มูลนิธิผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาชนบท  อาคารโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครกฎหมายเพื่อผู้หญิงชนบท ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ   รศ. วิระดา สมสวัสดิ์  0 5394 3592 - 3  forward_w@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  08/07/2014
44 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านห้วยสอ  บ้านห้วยสอ หมู่ 4 ตำบลโพรงจระเข้   นายก้องเกียรติ เส็นฤทธิ์    องค์กรประชาชน  0000-00-00
45 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านกรงไหน  บ้านกรงไหน หมู่ 5 ตำบลช่อง   ไม่มีผู้ประสานงาน    องค์กรประชาชน  0000-00-00
46 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (กระทรวงยุติธรรม)  ชั้น 15 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ  นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ  021412700    หน่วยงานรัฐ  08/07/2014
47 โครงการสิทธิชุมชนศึกษา ภาคใต้  57/216 หมู่บ้านเคหะสถานครูไทย ถนน กาญจนาวนิช  นายนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์  074333114  doodede2000@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/08/2014
48 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านห้วยลึก  บ้านห้วยลึก หมู่ 2 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92000  นายสายัณห์ จริงจิต    องค์กรประชาชน  0000-00-00
49 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านควนหิน  45 หมู่ 2 บ้านควนหิน ตำบลนาชุมเห็ด  นายชอบ จิตราวุธ    องค์กรประชาชน  0000-00-00
50 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าไม้ที่ดินเขาหวาง  15/1 หมู่ 2 ตำบลนาเมืองเพชร   นายภูธร กิติเวชวรกุล    องค์กรประชาชน  0000-00-00
51 องค์กรชุมชนคัดค้านการระเบิดหินถ้ำแรด  หมู่ 3 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130  นางสาวหทัยรัตน์ โชติรัตน์    องค์กรประชาชน  0000-00-00
52 เครือข่ายชาวบ้านแก้ไขปัญหาที่ดิน  144/21 หมู่ 4 ถนนชนเกษม ซอยผดุงอุทิศ 1 ตำบลมะขามเตี้ย  นายสอด สุดนาค  0-7728-6033    องค์กรประชาชน  0000-00-00
53 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านปากห้วย  บ้านปากห้วย หมู่6 ตำบลน้ำผุด   นายสายันห์ นิลละออ    องค์กรประชาชน  0000-00-00
54 มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์  133/235 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี  นางสาวสุภัทรา นาคะผิว  02 171 5135 -6  carbkk@loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
55 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านไร่เหนือ  บ้านไร่เหนือ หมู่ 3 ตำบลเขาในเตา   นายเฉลิมชัย คงเหมือน    องค์กรประชาชน  0000-00-00
56 กลุ่มปฏิบัติงานคนจนเมือง  86 ซอยสมเด็จพระเจ้าพระยา17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน   นายอัภยุทธ จันทรพา  0 2438 8667  copathai@yahool.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  10/07/2014
57 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  180 ซอยเอกมัย30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ   ร.ต.ท.สุรัตน์ สิกธากุล  0 6792 0362     องค์กรประชาชน  02/07/2014
58 กลุ่มส่งเสริมบทบาทมิติหญิงชายภาคใต้  60/1 หมู่ 2 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา   นางนิตยา หนูฉ้ง  0 7444 1100    องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014
59 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านทุ่งโชน  บ้านทุ่งโซน หมู่ 6 ตำบลเขาพระทอง   นายสมพร ยะวิเชียร    องค์กรประชาชน  10/07/2014
60 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านหลังอ้ายหมี  48 หมู่ 5 บ้านหลังอ้ายหมี ตำบลวังอ่าว   นายถวิล เรืองหยู    องค์กรประชาชน  10/07/2014