ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
หน่วยงานรัฐ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (กระทรวงยุติธรรม) ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Rights and Liberties Protection Department ()
โทรศัพท์ 1:
021412700
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
021439660
อีเมล์:
เว็บไซต์:
http://www.rlpd.moj.go.th
วันก่อตั้งองค์กร:
2002-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-08
ที่อยู่:
ชั้น 15 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
อำเภอ:
เมืองนนทบุรี
จังหวัด:
นนทบุรี
หมายเหตุ:
1. พัฒนาระบบและมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายด้วยความรวดเร็ว และทั่วถึง 2. รับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ 3. ให้คำปรึกษา แนะนำด้านกฎหมายและสิทธิต่างๆ แก่ประชาชน และหรือส่งต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. ประสานงานให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 5. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอรรถคดีเพื่อการปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ ข้อ บังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. รับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ 2. ประสานงานให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : ชั้น 15 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
  อำเภอ : เมืองนนทบุรี
  รหัสไปรษณีย์ : 11120
  หมายเลขโทรศัพท์ : -
 2. ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : ชั้น 15 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
  อำเภอ : เมืองนนทบุรี
  รหัสไปรษณีย์ : 11120
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
 2. สิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
 3. สิทธิได้รับการปฎิบัติหน้าที่เหมาะสมในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
 4. สิทธิได้รับความคุ้มครอง และความช่วยเหลือที่จำเป็นและเหมาะสมจากรัฐ
 5. สิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม
 6. สิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ ในคดีแพ่ง

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป