ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
141 โรงเรียนบ้านบางกะปิ กทม.  93 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น  นายพิชิต เย็นทรวง  0 2733 7068 - 9  banbangkapi@hotmail.com  หน่วยงานรัฐ  08/07/2014
142 ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (ฝั่งอ่าวไทย) จังหวัดสงขลา  54/1 หมู๋ 1 ตำบลเกาะยอ  นายรอหาด หมันเจริญ  074-450-414  dmcr_04@hotmail.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00
143 องค์กรชุมชนรักษาป่าบ้านหน้าถ้ำ  102 หมู่ 13 บ้านหน้าถ้ำ ตำบลท่าอุแท   นายปิยะพงษ์ คิดการเหมาะ  0 1079 2500    องค์กรประชาชน  0000-00-00
144 เครือข่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมหาสารคาม  98/29 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอ เมือง จังหวัดมหาสารคาม   นางสาวอรุณวดี พงษ์อุดร  0 4374 2995    องค์กรประชาชน  03/07/2014
145 เครือข่ายชาวประมงพื้นบ้าน เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่  1/1 หมู่ 2 ตำบลเกาะศรีบ่อยา  ไม่มีผู้ประสานงาน  0-7784-4134    องค์กรประชาชน  0000-00-00
146 เครือข่ายเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ภาคใต้  94/1 หมุ่ 9 ตำบลขุนทะเล   นางบุณยนุช สมพันธ์  08 1737 8195     องค์กรประชาชน  04/07/2014
147 มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว  192 ซอย 8 ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ ประชานิเวศน์1   ฐาณิชชา ลิ้มพาณิช  0 2954 2346 - 7  famnet@familynetwork.or.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  07/07/2014
148 เครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์  264/13 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง  นายจินดา เจริญสุข  0 4323 5195     องค์กรประชาชน  07/07/2014
149 โครงการความร่วมมือส่งเสริมตลาดชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง ศูนย์อาสาสมัครนานาชาติญี่ปุ่นประจำประเทศไทย  686/5 ซ.วดาราม ถนนหน้าเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000   นายไพเราะ มงคลบุญเลือเลิศ  043321449  costcom@kknet.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  02/07/2014
150 เครือข่ายองค์กรชุมชนป่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี  144/21 หมู่ 4 ถนนชนเกษม ซอยผดุงอุทิศ 1 ตำบลมะขามเตี้ย  นายวิไล นวลมุสิก  077-286-033    องค์กรประชาชน  0000-00-00
151 สถาบันเพื่อสิทธิชุมชน  3 ถนนวัวลาย ซอย 1 ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000  นายชัยพันธุ์ ประภาสะวัต  0 5320 1796  chaipant@hotmail.com  องค์กรประชาชน  07/07/2014
152 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ขอนแก่น  244/1 ถนนหลังเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000   นายสมเจตน์ ไชยลาภ  0 4322 5965  jetthaiyalab@yahoo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  07/07/2014
153 ชมรมเพื่อน รพ.วัฒนานคร  231 หมู่ 11 ถนนวัฒนาฯ-แซร์ออ ตำบลวัฒนานคร  นางสาวลัดดา  0 3726 1772 - 5    องค์กรประชาชน  07/07/2014
154 เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ  77/1 หมู่ 5 ตำบลสุเทพ   นายอนันต์ ดวงแล้วเรือน  053-810-623  ndf13@loxinfo.co.th  องค์กรประชาชน  0000-00-00
155 มูลนิธิ 14 ตุลา  14/16 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200   นายวัฒนชัย วินิจจะกูล  0-2622-1014-5  oct14_f@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014
156 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ลุ่มน้ำวัง  141 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160   นางสาวสุภาพร เครือชัยแก้ว  0 5432 6105    องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
157 เครือข่ายเพื่อนหญิง ลุ่มน้ำหลังสวน  51/3 หมู่ 4 ตำบลปากทรง  นางจิตรา บัวสุวรรณ    องค์กรประชาชน  0000-00-00
158 กลุ่มปฏิรูปสื่อ ภาคประชาชน สถานีวิทยุเสียงชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี  244/26 หมู่ 5 ตำบลท่ามะขาม  นายบุญส่ง จันทร์ส่องรัศมี  081-858-8358  kanpbs@gmail.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00
159 เครือข่ายชุมชนเมืองใหม่บางพลี ต.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  201/78 ซอย 2 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง  ไม่มีผู้ประสานงาน  0-2705-2649    องค์กรประชาชน  0000-00-00
160 เครือข่ายป่าชุมชนบ้านดง  22/4 หมู่ 1 ตำบลบ้านดง  นายสมบูรณ์ สังข์เครือข่าย  055-239-002    องค์กรประชาชน  0000-00-00