ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
181 ศูนย์เพื่อน้องหญิง  3 หมู่ 17 ตำบลแม่อ้อ   นางสาวนาฎนารี หลวงมอย  053671145  CenterForGirls@windowlive.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  09/07/2014
182 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาชุมชน  122/10 อาคารเซนต์โธมัส ชั้น 2 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120   บาทหลวงพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย  0-2681-3846  disacbkk@loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  09/07/2014
183 โครงการจัดการลุ่มแม่น้ำปิงตอนบน  418 ถนน โชตนา-ฝาง ต.เชียงดาว  นายนิคม พุทธา  053-455785  pingwatershed@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  25/07/2014
184 โครงการจัดการลุ่มน้ำแม่น้ำปิงตอนบน  418 หมู่ 7 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170  นายนิคม พุทธา  0 5345 5785  pingwatershed@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
185 ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำยวม  187 หมู่ 1 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140  นายทวี ถิ่นวนา  0 5362 2067  maeyuam@hansa.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
186 โครงการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูง  121 หมู่ ต.เเม่นาวาง  นายจำลอง ปอคำ  053-473221  uhdpthai@loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  25/07/2014
187 กลุ่มประชาธิปไตยแรงงาน  264/57-58 ซอยสุขสวัสดิ์ 13 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะแก้ว   นายใจ อึ้งภากรณ์  0 1346 9481  Giles.u@chula.ac.th  สถาบันการศึกษา  01/01/2014
188 สหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย  1/446 หมู่ 14 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลท้ายบ้าน  นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล  0 2707 8072  taw_f@hotmail.com  สหภาพ/สหพันธ์  10/07/2014
189 เครือข่ายเพื่อสิทธิผู้ประสบภัยจากการทำงานในระดับเอเซีย  386/60 ซอยรัชดาภิเษก 42 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว  นางสาวสุชาดา บุญชู  02-930-5634-5  anroav@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
190 ชมรมชาวประมงทะเลสาบ อำเภอเขาชัยสน-บางแก้ว  34 หมู่ 1 ตำบลจองถนน   นายจรูญ จีนนุ้ย    องค์กรประชาชน  0000-00-00
191 องค์กรชุมชนรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมมะขาม  หมู่ 5 บ้านแหลมมะขาม ตำบลเขาไม้แก้ว   นายบู นวลศรี    องค์กรประชาชน  0000-00-00
192 มูลนิธิรักบ้านเกิดภาคใต้  132/2 ซอยราษฎร์อุทิศ 10 ถนนราษฎร์อุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110   นายเอกชัย อิสระทะ  0 7425 4716  ekkachai@hatyai.inet.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
193 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน  59 หมู่ 2 บ้านดอนแดง ถนนกันทรวิชัย-เชียงยืน ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150   นายอุบล อยู่หว้า  0 4376 2048  thi_asom@msk.ksc.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
194 ชมรมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส  19/1 หมู่ 5 บ้านทอน ตำบลโคกเทียน   นายอิบราเฮ็ม ซือแม    องค์กรประชาชน  10/07/2014
195 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง  122-122/1 ซอยนาคสุวรรณ ถนนช่องนนทรี แขวงยานนาวา   นายองค์อาจ ปั้นทอง  0 2681 5367  ongart_pt@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
196 มูลนิธิการศึกษาไทย  195/1 ซอยพิบูลวัฒนา ถนนพระราม6 แขวงสามเสน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400   นายมารุต จาติเกตุ  0 2279 1381  thaied@inet.co.th  ภาคธุรกิจเอกชน  01/01/2014
197 นครสวรรค์ฟอรั่ม  16/37 ถนนสวรรค์วิถี   นายอดิศักดิ์ จันทวิชานุวงศ์  0 5621 3643    องค์กรประชาชน  0000-00-00
198 ตาลไพร  81/1 หมู่ 7 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000  ชัชวาลย์ ชูวา  044-531275    องค์กรประชาชน  25/07/2014
199 โครงการกู้ชีวิตใหม่ต้านภัยเอดส์ จังหวัดชัยภูมิ  507 ตำบลฝักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110  สุพล เจริญขามป้อม  044-844939    องค์กรประชาชน  02/07/2014
200 องค์กรเตือนภัยเอดส์ สมาคมพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรวิสัย  515 หมู่ 2 ถนนปัทมานนท์   นายประจักษ์ อาษาธง  0 4353 0301    ภาคธุรกิจเอกชน  04/07/2014