ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
201 โครงการพัฒนาชุมชนแออัดเมืองขอนแก่น  685/5 ซอยวุฒิธาราม ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง   นายนพพร ภูมิสวัสดิ์  0 4322 0895    องค์กรพัฒนาเอกชน  10/07/2014
202 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น  685/5 ซอยวุฒิธาราม ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง   นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ   0 4322 0895  consumerkk@thaimail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
203 มูลนิธิรักษ์ไทย (สำนักงานจันทบุรี)  3/60-61 หมู่9 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง   นางสาววารินทร์ ชุมสาย ณ อยุธยา  0 3930 1637  raksthai_cb@raksthai.org  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
204 โครงการพัฒนาบนพื้นที่สูง (เช็คใหม่)  121 หมู่ 8 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280  นายจำลอง ปอคำ  0 5347 3221    องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
205 เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดลำพูน  6/1 บ้านทุ่งยาว ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000  นางสาวรวิวรรณ กันไชยสัก  0 5355 3612    องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
206 ศูนย์สมุนไพรตะบันไพร  81/1 หมู่ 7 ตำบลสลักได   นางสาวชัชวาลย์ ชูวา  0 4453 1275    องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
207 มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก  บ้านแม่ผาแทน หมู่ 6 ตำบลออนใต้   นางเรณู อรรฐาเมศร์  089-8506683  vgcd36@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  09/07/2014
208 บ้านเด็กทรงคุณ  15/25 ถ.เทศบาล2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000  กิตติศักดิ์ ลิมป์ธนกุลชัย  039-311106    ภาคธุรกิจเอกชน  25/07/2014
209 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน  77/1 หมู่ 5 ตำบลสุเทพ  นายประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล  053-810624  isdep-ndf@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  24/07/2014
210 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  77/1 หมู่ 5 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  นายประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล  0 5381 0624   Isdep-ndf@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  02/07/2014
211 กลุ่มเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อม  23/1 หมู่ 2 ตำบลบ้านยาง   นายจำนงค์ ประวิทย์  0 6278 8027    องค์กรประชาชน  0000-00-00
212 สมัชชาจังหวัดสงขลาเพื่อปฏิรูปการเมือง  22 ซอยเพชรเกษม 15 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่   นายธนวัตน์ บุรีภักดี  0 7439 7107   tn_wat@hotmail.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00
213 ชมรมชาวประมงพื้นบ้านอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  97/3 หมู่ 13 ตำบลบางมะพร้าว   นายสุกันต์ บุญนาม    องค์กรประชาชน  0000-00-00
214 ชมรมชาวประมงทะเลสาบตอนล่าง  30/1 หมู่ 1 ตำบลสทิงหม้อ   นายหมัดอาหลี  0 7433 1371     องค์กรประชาชน  0000-00-00
215 โครงการการจัดการทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้  57/215 หมูบ้านเคหสถานครูไทย ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100.  นายบรรจง นะแส  074-448356  greenway76@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  02/07/2014
216 ชมรมชาวประมงพื้นบ้านกิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง  8/4 ตำบลกำพวน   นายพงษ์ศักดิ์ สำลี    องค์กรประชาชน  10/07/2014
217 บ้านเด็กพระคุณ  15/25 เทศบาล 2 ตำบลวัดใหม่   นายกิตติศักดิ์ ลิมป์ธนกุลชัย  0 3945 7979    องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
218 กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์  57/7 หมู่ 5 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  นางสาวภัสรา รู้พันธ์  0 1677 6301   cyggroup@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  02/07/2014
219 โครงการบริโภคเพื่อชีวิต สงขลา  132/2 ซอยราษฏร์อุทิศ 10 ถนนราษฎร์อุทิศ   นางสาวจุฑา สังขชาติ  0 7425 4716  consumer_songkhla@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
220 สมัชชาคนจน  5/112 ซอยบรมราชชนนี 13 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์   นายนิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์  0 2884 5926-7  thaipoor@ksc.th.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00