ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
หน่วยงานรัฐ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เทศบาลตำบลบ้านกลาง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
-
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2015-09-29
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2012-12-10
ที่อยู่:

อำเภอ:
เมืองลำพูน
จังหวัด:
ลำพูน
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:
เทศบาลตำบลบ้านกลาง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลและเรียกร้องสิทธิให้กลุ่มแรงงานซึ่งเป็นคนต่างพื้นที่ที่เข้ามาอาศัยบริเวณหน้าบ่อขยะเพื่อเก็บขยะ โดยการจัดกิจกรรมให้กลุ่มแรงงานคุ้ยขยะ และแก้ไขปัญหา เรื่อง สถานะทางทะเบียนราษฎร์ ด้านที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย ได้แก่ จัดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อนและกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง และเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ โดยสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านสิทธิและสวัสดิการทางสังคม รวมทั้งได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ และฟื้นฟูศักยภาพ เพื่อสามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเอง จัดสร้างบ่อน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภค – บริโภค ประสานงานกับเจ้าของพื้นที่ในการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง เพื่อให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการสังคม ประสานงานในการส่งตัวเด็กเข้ารับการศึกษาในศูนย์เด็กเล็กตำบลบ้านกลาง เพื่อส่งเสริมสิทธิในการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและเหมาะสมกับวัย นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมกับกลุ่มผู้พ้นโทษ มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการประสานงานสังคมสงเคราะห์ในงานราชทัณฑ์กับเรือนจำจังหวัดลำพูน โดยมีการติดตามเยี่ยมครอบครัวผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ การจัดกิจกรรมกลุ่มคนยากจน โดยมีการจัดทำโครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ก่อสร้างบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส ยากจนที่ขาดผู้อุปการะดูแล และจัดกิจกรรมกับกลุ่มผู้ติดเชื้อ โดยการจัดตั้งกลุ่มทานตะวัน(กลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์ที่เปิดเผยตนเอง) ตำบลบ้านกลางขึ้น เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้และให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลรักษาตนเอง นอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการเทศบาลใสสะอาด คิดดี ทำดี มีคุณธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทำกล่องรับบริจาค เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง มีจิตอาสาในการช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส อีกทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นรายกรณี เช่น การส่งตัวผู้ป่วยติดสุราเรื้อรัง การให้ความช่วยเหลือเด็กถูกทอดทิ้ง การให้เงินสงเคราะห์แก่ผู้ประสบอัคคีภัย การให้ความช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนขายดอกไม้และคนเร่ร่อนขอทาน การให้ความช่วยเหลือเด็กถูกพ่อเลี้ยงทำร้าย ซึ่งจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านกลางดังกล่าว ทำให้ได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน จากสถาบันพระปกเกล้า รางวัลสุดยอดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย