ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
หน่วยงานรัฐ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Department of Medical Science ()
โทรศัพท์ 1:
0 2589 0022
โทรศัพท์ 2:
0 2951 0000
โทรสาร:
0 2591 1707
อีเมล์:
prdmsc@yahoo.com
เว็บไซต์:
http://www.dmsc.moph.go.th
วันก่อตั้งองค์กร:
2005-03-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-08
ที่อยู่:
88/7 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอ:
เมืองนนทบุรี
จังหวัด:
นนทบุรี
หมายเหตุ:
1. วิเคราะห์ วิจัยทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการสาธารณสุข ของประเทศ ด้านการ ป้องกันรักษา ควบคุมโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ 2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน และการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการสาธารณสุข 3. บริการ วิชาการ การผลิตและฝึกอบรมบุคลากร ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. การวิเคราะห์ วิจัยทาง ห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการสาธารณสุขของประเทศ 2. การตรวจวิเคาะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3. กำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 88/7 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
  อำเภอ : เมืองนนทบุรี
  รหัสไปรษณีย์ : 11000
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 2. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
 3. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 4. สิทธิและสถานะของบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ติดเชื้อ HIV
 2. ผู้ป่วย
 3. ผู้บริโภค