ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
หน่วยงานรัฐ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สมาคมส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตไทย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Association for Thai Lifelong Education Promotion ()
โทรศัพท์ 1:
0 2391 2210
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2381 5510
อีเมล์:
bkk3@thai.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2011-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-01-01
ที่อยู่:
928 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชั้น 9 ถนนสุขุมวิท
อำเภอ:
คลองเตย
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. ส่งเสริม สนับสนุน การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 2. เป็นสื่อกลางในการกระตุ้น , ติดต่อ , ประสานงานหน่วยงานของรัฐ องค์กรที่เกี่ยวข้องและเอกชนในอันที่จะเร่งรัด ผลักดันให้มีการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 3. เผยแพร่ความรู้ แนวคิด วิทยาการใหม่ รวมทั้งกิจกรรมอื่นใดที่พึงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ คุณภาพ และประสิทธิภาพต่อการพัฒนาประเทศชาติโดยรวม 4. สนับสนุน ส่งเสริม พิทักษ์สิทธิ ของผู้รับบริการและผู้ดำเนินการศึกษาตลอดชีวิตทั้งในระดับบุคล องค์กร และสถาบัน 5. ส่งเสริม ศึกษา ค้นคว้า วิจัย อบรม และพัฒนาเกี่ยวกับงานการ ศึกษาตลอดชีวิตและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 6. ส่งเสริมงานวัฒนธรรม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. เผยแพร่ความรู้ แนวคิด วิทยาการใหม่ 2. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. นางชื่นจิต นัยนิตย์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 928 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชั้น 9 ถนนสุขุมวิท
  อำเภอ : คลองเตย
  รหัสไปรษณีย์ : 10110
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. สิทธิได้รับความคุ้มครองในการศึกษาอบรม
 3. สิทธิในการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน
 4. เสรีภาพในทางวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป
 2. เด็ก