ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิก้าวหน้า ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 2988 4651 3
โทรศัพท์ 2:
0 2988 4652
โทรสาร:
อีเมล์:
forward@poppymail.com
เว็บไซต์:
http://www.ffaids.com/
วันก่อตั้งองค์กร:
2014-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-07
ที่อยู่:
2 ซอยสิงหานนท์ ถนนสังฆประชา แขวงลำผักชี
อำเภอ:
หนองจอก
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
ดำเนินงานในด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนและด้านสาธารณสุข โดยยึดถือแนวทางแบบ "การพัฒนาแบบยั่งยืน"
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกรุงเทพฯ
 2. จังหวัดนครนายก
 3. จังหวัดนครปฐม
 4. จังหวัดนนทบุรี
 5. จังหวัดปทุมธานี
 6. จังหวัดสมุทรปราการ
 7. จังหวัดสมุทรสงคราม
 8. จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 2. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
 3. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 4. สิทธิในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
 5. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เด็ก
 2. คนด้อยโอกาส/คนในชุมชนแออัด
 3. ผู้ติดเชื้อ HIV
 4. ผู้ป่วย