ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
หน่วยงานรัฐ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ศูนย์สวัสดิภาพเด็กเยาวชนและสตรี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 2282 3892 -3
โทรศัพท์ 2:
029542346 -7
โทรสาร:
0 2281 1449
อีเมล์:
nunthawanma@hotmail.com
เว็บไซต์:
http://www.metro.police.go.th
วันก่อตั้งองค์กร:
2005-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-07
ที่อยู่:
1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส
อำเภอ:
ป้อมปราบศัตรูพ่าย
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. ตรวจตรา จับกุม เด็ก เยาวชน และสตรี ผู้กระผิดกฎหมาย 2. สืบสวน สอดส่อง และควบคุมความประพฤติของเด็ก เยาวชน และสตรี ผู้กระทำผิดกฎหมาย 3. ควบคุม ตรวจตรา สิ่งที่เป็นภัยต่อสวัสดิภาพของเด็ก เยาวชน และสตรี 4. การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการค้าหญิง และเด็ก หรือการค้ามนุษย์ 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. การทัศนศึกษาและการสโมสรสำหรับเด็ก เยาวชน และสตรี 2. งานตำรวจชุมชนสัมพันธ์และเยาวชนสัมพันธ์ 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. พ.ต.อ.สุรัศมิ์ อุดมรัตน์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส
  อำเภอ : ป้อมปราบศัตรูพ่าย
  รหัสไปรษณีย์ : 10110
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. อายุ
 2. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 3. สถานะของบุคคล
 4. สิทธิและสถานะของบุคคล
 5. สิทธิและเสรีภาพในชีวิต และร่างกาย

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เด็ก