ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
121 เครือข่ายเพื่อสิทธิผู้ประสบภัยจากการทำงานในระดับเอเซีย  386/60 ซอยรัชดาภิเษก 42 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว  นางสาวสุชาดา บุญชู  02-930-5634-5  anroav@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
122 ชมรมพิทักษ์ธรรมชาติ (คนกับป่า) จ.พิษณุโลก  139 หมู่ 8 ตำบลชมพู   นายมะลิ ทองคำปลิว  0 1114 8355     องค์กรประชาชน  0000-00-00
123 สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้  8/3 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง  นายสะมะแอ เจะมูดอ  0 7522 6177  samapan@phuket.ksc.co.th  องค์กรประชาชน  0000-00-00
124 สถาบันพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง  310 ถนนแม่ต๋ำสายใน ตำบลแม่ต๋ำ   นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล  0 5441 2422  elithailand@hotmail.com  ภาคธุรกิจเอกชน  04/07/2014
125 มูลนิธิพุทธเกษตรเชียงใหม่  ศูนย์พุทธเกษตรกรรมหนองฮ่อ ตำบลช้างเผือก   พระอาจารย์ชัยยศ ชัยยโส  0 5341 4245  Bdcthai@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  09/07/2014
126 เพื่อนไร้พรมแดน  191/2 หมู่ 1 ต.หนองควาย   นายจรัส บุญรัตน์  0 5333 6298  borders@chmai2.loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  07/07/2014
127 มูลนิธิเพื่อพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก  1000/271-272 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลช้างเผือก   นายประยงค์ ม่วงหา  0 5321 6417  ftcthailand@emnet.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  09/07/2014
128 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค  นายวัลลภ พลอยทับทิม  0 2612 8681 - 2  society@m-society.go.th  หน่วยงานรัฐ  07/07/2014
129 กลุ่มปากน้ำชุมพร  57/1 หมู่ 3 ตำบลปากน้ำ  นางสุนันท์ เล็กเจริญ  0 7752 2172    องค์กรประชาชน  17/07/2014
130 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้บริโภคสุราษฎร์ธานี  173/3 หมู่ 1 ตำบลมะขามเตี้ย   นางสาวสุรินนา เพชรรัตน์  0 7728 6033  suchatan@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014
131 มูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต  173/3 หมู่ 1 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  นายประวีณ จุลภักดี  0 7728 6033  forestforlife@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  08/07/2014
132 องค์กรชุมชนรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมมะขาม  หมู่ 5 บ้านแหลมมะขาม ตำบลเขาไม้แก้ว   นายบู นวลศรี    องค์กรประชาชน  0000-00-00
133 คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้  2 หมู่บ้านไทยสมุทร ต หาดใหญ่ อ หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  นายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์  0 7425 4542     องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
134 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านห้วยสอ  บ้านห้วยสอ หมู่ 4 ตำบลโพรงจระเข้   นายก้องเกียรติ เส็นฤทธิ์    องค์กรประชาชน  0000-00-00
135 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านกรงไหน  บ้านกรงไหน หมู่ 5 ตำบลช่อง   ไม่มีผู้ประสานงาน    องค์กรประชาชน  0000-00-00
136 เครือข่ายประชาคม จ.สตูล  127 หมู่ 2 ตำบลควนกาหลง   นายปราโมทย์ สังหาญ  0 7479 1100    สื่อมวลชน  0000-00-00
137 โครงการการจัดการทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้  57/215 หมูบ้านเคหสถานครูไทย ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100.  นายบรรจง นะแส  074-448356  greenway76@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  02/07/2014
138 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก  143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ซอยวัดสุวรรณคีรี แขวงอรุณอัมรินทร์   นางเข็มพร วิรุณราพันธ์  0 2433 6292  iamchild2004@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  07/07/2014
139 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  44 นิคมรถไฟ กม. 11 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว  นายสมศักดิ์ โกศัยสุข  025372116  ptt-Union@pttplc.com  สหภาพ/สหพันธ์  01/01/2014
140 องค์การแฮนดิแคปอินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย  10 ซอยพหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน   นางสาวสุมินตรา จันทรแถม  0 2619 7833  bkkinfo@thailand-hi.org  องค์กรระหว่างประเทศ  17/07/2014