ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Foundation for Children's Development ()
โทรศัพท์ 1:
0 2433 6292
โทรศัพท์ 2:
0 2435 5281
โทรสาร:
0 2435 5281
อีเมล์:
iamchild2004@yahoo.com
เว็บไซต์:
http://www.iamchild.org
วันก่อตั้งองค์กร:
1982-06-10
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-07
ที่อยู่:
143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ซอยวัดสุวรรณคีรี แขวงอรุณอัมรินทร์
อำเภอ:
บางกอกน้อย
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ได้รับการรับรอง ครั้งที่ 1 วันที่รับรอง 29 สิงหาคม 2552 สิ้นสุด 28 สิงหาคม 2555
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ชื่อความร่วมมือพิเศษ:
องค์การที่ได้รับการรับรองเป็นองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน
วันที่เริ่มทำ:
28/12/2016
วันที่สิ้นสุด:
27/12/2018

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกรุงเทพฯ
 2. จังหวัดกาญจนบุรี
 3. จังหวัดฉะเชิงเทรา
 4. จังหวัดตาก
 5. จังหวัดนครนายก
 6. จังหวัดนครปฐม
 7. จังหวัดนนทบุรี
 8. จังหวัดบุรีรัมย์
 9. จังหวัดปทุมธานี
 10. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 11. จังหวัดราชบุรี
 12. จังหวัดศรีสะเกษ
 13. จังหวัดสมุทรปราการ
 14. จังหวัดสมุทรสงคราม
 15. จังหวัดสมุทรสาคร
 16. จังหวัดสุรินทร์
 17. จังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้ประสานงาน

 1. นางเข็มพร วิรุณราพันธ์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ซอยวัดสุวรรณคีรี แขวงอรุณอัมรินทร์
  อำเภอ : บางกอกน้อย
  รหัสไปรษณีย์ : 10700
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2433 6292
  หมายเลขโทรสาร : 0 2435 5281
  อีเมล์ : iamchild2004@yahoo.com
 2. เชษฐา มั่นคง (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ซอยวัดสุวรรณคีรี แขวงอรุณอัมรินทร์
  อำเภอ : บางกอกน้อย
  รหัสไปรษณีย์ : 10700
  หมายเลขโทรศัพท์ : 024336292

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
 2. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 3. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 4. สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 5. สิทธิในการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เด็ก
 2. คนด้อยโอกาส/คนในชุมชนแออัด
 3. ประชาชนทั่วไป