ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
41 โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย ภูมินิเวศน์น่าน  123 ถนน ปัว-น้ำยาว ต.นวนคร   ไม่มีผู้ประสานงาน  054-756537    องค์กรประชาชน  24/07/2014
42 เครือข่ายเหล้าพื้นบ้านแห่งประเทศไทย  270 หมู่ 5 ตำบลทุ่งกระเต็น   นายวีรพล โสภา  0 4464 1242    องค์กรประชาชน  0000-00-00
43 เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์  3 หมู่ 7 ตำบลท่าด้วง  นางพิกุล ฉิมนันท์  056-729-634    องค์กรประชาชน  0000-00-00
44 สหเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี  สำนักงานกอทุนชุมชนเข้าแก้วอุบลราชธานี SIF ถนนพลเพน ตำบลในเมือง  นายสำเริง รูปสวย  045-260145    องค์กรประชาชน  24/07/2014
45 เครือข่ายสูงเนินรวมใจ  202 หมู่ 5 ตำบลนากลาง  นายประพาศ โงกสูงเนิน  081-360-4809    องค์กรประชาชน  0000-00-00
46 โครงการนำร่องเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก  912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ถนนงามวงศ์วาน  นายเดชา ศิริภัทร  0-2591-1195-6  annet@ksc.th.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/1989
47 โครงการพัฒนาชนบทแควระบม-สียัด  77/286-287 หมู่2 หมู่บ้านพนมแลนด์เฮาส์ ตำบลพนมสารคาม อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120   นายเกษม เพชรนที  0 3855 3238 0   panomland@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
48 องค์การประสานงานประชาธิปไตย จ.ขอนแก่น  224 ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง   ศ.ดร.อำนวยศิลป์ สุขศรี  09471 0165   skasikranan@hotmail.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00
49 ศูนย์รวมพัฒนาชุมชน  400/475 ซอยโรงปูน ถนนพระราม9 ตัดใหม่ แขวงบางกะปิ  นายจินดา เจริญสุข  0 2314 0260    องค์กรประชาชน  02/07/2014
50 เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์แห่งประเทศไทย  494 ซอยนครไทย 11 ถนนลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น   ไม่มีผู้ประสานงาน  0 2377 5021  tnpth@thaiplus.net  องค์กรประชาชน  17/07/2014
51 เครือข่ายพ่อแม่-เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (แนวร่วมพัฒนาการศึกษาไทย)  เลขที่ 51 หมู่ 17บางนาตราด กม. 10   พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี  081-298-0284  kamolpar@yahoo.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00
52 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสิทธิผู้หญิง  1170 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น   นางประเทือง ช่วยเกลี้ยง  0 2731 5218  andaman2@otmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014
53 เครือข่ายสิทธิที่อยู่อาศัยชุมนุมสหกรณ์เคหสถานชุมชนเมืองแห่งประเทศไทย จำกัด  2044/28-33 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงห้วยขวาง  นางประจวบ แซ่ส่ง  0 2718 0911    องค์กรประชาชน  08/07/2014
54 โครงการศึกษาปัญหาผลกระทบค่ายสิทธิมนุษยชนกองทุนศาสตราจารย์คนึง ฤาชัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  2 ถนนพระจันทร์ ต.พระบรมมหาราชวัง   อารยา ชินวรโกมล  026132148  arsayachin@hotmail.com  หน่วยงานรัฐ  25/07/2014
55 เครือข่ายสลัมโกลก  ชุมชนงูดงเห่า  นายชาญณรงค์ ไตรณรานุสรณ์    องค์กรประชาชน  0000-00-00
56 โครงการจัดการลุ่มน้ำแม่น้ำปิงตอนบน  418 หมู่ 7 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170  นายนิคม พุทธา  0 5345 5785  pingwatershed@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
57 ประชาคมคนรักแม่กลอง  12/1 หมู่ 7 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000   นางวันเพ็ญ ไพรจิตร  081-806-8846  onepen@ppnayok.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00
58 องค์การเพิร์ล เอส บัด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)  58 ชั้น3 อาคารธาดา ถนนราชปรารภ แขวงพญาไท   นางสาวสุนทรี แรงกุศล  0 2642 5725 - 6  buck@ksc.th.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2017
59 สหพันธ์ประชาชนเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาภาคตะวันออก  3 หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม.41-42 ตำบลบางสมัคร   นายจุล ชัยพินิจนรชาติ  0 3884 0262  charind2004@yahoo.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00
60 โครงการพัฒนาชุมชนเป็นสุขที่ภาคใต้  60/75-76 ถนนเอกนคร ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000   นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช  0 7531 8602  rakpaktai@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  10/07/2014