ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายเหล้าพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Coalition of Local Alcohol Producer of Thailand ()
โทรศัพท์ 1:
0 4464 1242
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 4464 1242
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1999-02-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
270 หมู่ 5 ตำบลทุ่งกระเต็น
อำเภอ:
หนองกี่
จังหวัด:
บุรีรัมย์
หมายเหตุ:
1. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาการผลิตเหล้าพื้นบ้าน 2. เพื่อเรียกร้องสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการผลิตเหล้าพื้นบ้าน 3. เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพและการแปรรูปผลผลิตทางด้านการเกษตร 4. เพื่อรณรงค์ให้เกิดการแก้ไขปัญหากฎหมายและนโยบาย
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. จัดตั้งองค์กรประชาชนเพื่อเรียกร้องสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 2. จัดเวทีวิชาการเวทีองค์ความรู้ให้กับเครือข่าย 3. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 4. รวบรวมเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

  1. นายวีรพล โสภา (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 270 หมู่ 5 ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4464 1242

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
  2. เสรีภาพในการสมาคม
  3. เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป
  2. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม