ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
21 สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน  363 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ ตำบลหนองจ้อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  นายชมชวน   0-5335-4053-4  proconet@chmai.loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/02/1993
22 สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย  144/9 หมู่บ้านฐิติพร ถนนพัฒนาการ 29   นางพนมวรรณ บุญเต็ม  0 2717 1902 - 3  nadtthai@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014
23 มูลนิธิสิกขาเอเซีย (โครงการฝ่ายพัฒนาพะเยา)  136 หมู่ 5 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140  นายจิตรพงษ์ แซ่ย่าง  0 5442 9502  Shinti@chaiyo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
24 มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์  133/235 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี  นางสาวสุภัทรา นาคะผิว  02 171 5135 -6  carbkk@loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
25 สหทัยมูลนิธิ  850/33 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร   นางทิชา ณ นคร  0 2381 8834  sahathai@asiaaccess.net.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
26 สหภาพแรงงานสิ่งทอไทยเกรียง  101/16 หมู่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก  นางเครือวัลย์ ทัศบุพผา  0 2817 8187    สหภาพ/สหพันธ์  10/07/2014
27 โครงการกู้ชีวิตใหม่ต้านภัยเอดส์ จังหวัดชัยภูมิ  507 ตำบลฝักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110  สุพล เจริญขามป้อม  044-844939    องค์กรประชาชน  02/07/2014
28 กลุ่มประสานงานเพื่อการพัฒนาสตรีและเยาวชนลำปาง  16 ซอย 2 ชุมชนค่ายทหาร ถนนลำปาง – งาว ตำบลพิชัย   นางสาวศิริพร ปัญญาเสน  0 5422 8027    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
29 โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย  ตู้ ปณ 219 ไปรษณีย์ลาดพร้าว  นางสาวจรรยา ยิ้มประเสริฐ  0 2933 0585  campaign@thailabour.org  องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
30 โครงการกองทุนเด็กกำพร้า-เอดส์ ภายใต้มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน  225/112 หมู่บ้านสินธนา ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210  สุชาดา สุวรรณเทศ  0533805667  nnp8@loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/1955
31 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย  143 ซอยรามคำแหง 53 ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10320   นายสุริยะใส กตะศิลา  02 931 9121 - 2  cpd_ngo@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  02/07/2014
32 โครงการสตรีและเยาวชนลำพูน  84/1 หมู่ 7 ตำบลแม่แรง  นางศรีนวล เป็งคำตา  0 5357 2431    องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014
33 มูลนิธิเพื่อนหญิง  386/61-62 ซอยรัชดาภิเษก 42 (เฉลิมสุข) ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว   นายจะเด็ด เขาว์วิไล  0 2513 1001  sowomen@gmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014
34 โครงการพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดล้อม  155/3 หมู่ 7 ต.ล้อมแรด   นายศรีสะเกษ สมาน  054-291212  meamok@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
35 มูลนิธิเพื่อแรงงานหญิง  386/58 ซอยรัชดาภิเษก42 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว   นางสาวอัจจิมา เสาร์สุวรรณ  0 2930 5634 - 5  CAW@mozart.inet.co.th  องค์กรระหว่างประเทศ  01/01/2014
36 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  503/20 ถนนนิคมรถไฟมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  นางวิไลวรรณ แซ่เตีย  0 2251 3173     องค์กรพัฒนาเอกชน  02/07/2014
37 กลุ่มปฏิบัติงานคนจนเมือง  86 ซอยสมเด็จพระเจ้าพระยา17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน   นายอัภยุทธ จันทรพา  0 2438 8667  copathai@yahool.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  10/07/2014
38 ศูนย์ประสานงานประชาสังคมจังหวัดหนองคาย  336 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ชัย   นายสุบรรณ เชษฐา  0 4241 2339    องค์กรประชาชน  0000-00-00
39 เครือข่ายเฝ้าระวังป่าเต่าดำ  213 หมู่ 2 ตำบลท่ามะขาม  นางพวงพร ศรีวรกุล  034-624-281    องค์กรประชาชน  0000-00-00
40 สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย  70/53 หมู่2 ซอยทรายทอง/ติวานนท์ 45 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย   นางสมบุญ สีคำดอกแค  02-9512710  wept_somboon@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014