ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
21 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (กระทรวงยุติธรรม)  ชั้น 15 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ  นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ  021412700    หน่วยงานรัฐ  08/07/2014
22 กรมคุมประพฤติ    ไม่มีผู้ประสานงาน    หน่วยงานรัฐ  03/08/2015
23 กรมชลประทาน    ไม่มีผู้ประสานงาน  0000000000    หน่วยงานรัฐ  21/07/2014
24 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง    ไม่มีผู้ประสานงาน  0000000000    หน่วยงานรัฐ  21/07/2014
25 กรมทรัพยากรธรณี    ไม่มีผู้ประสานงาน  0000000000    หน่วยงานรัฐ  21/07/2014
26 กรมทรัพยากรน้ำ    ไม่มีผู้ประสานงาน  0000000000    หน่วยงานรัฐ  21/07/2014
27 กรมทางหลวงชนบท    ไม่มีผู้ประสานงาน  0000000000    หน่วยงานรัฐ  21/07/2014
28 กรมประมง    ไม่มีผู้ประสานงาน  0000000000    หน่วยงานรัฐ  21/07/2014
29 กรมป่าไม้    ไม่มีผู้ประสานงาน  0000000000    หน่วยงานรัฐ  21/07/2014
30 กรมพฤฒินันท์ เหลื่องไพบูลย์  กรมพัฒนาสงคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ 10100  ไม่มีผู้ประสานงาน  026596313    หน่วยงานรัฐ  22/07/2014
31 กรมพัฒนาที่ดิน    ไม่มีผู้ประสานงาน  0000000000    หน่วยงานรัฐ  03/12/2015
32 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง   นายสมชาติ เลขาลาวัณย์  022454035    หน่วยงานรัฐ  08/07/2014
33 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100  ไม่มีผู้ประสานงาน  02-6596313    หน่วยงานรัฐ  22/07/2014
34 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ    ไม่มีผู้ประสานงาน  026596313    หน่วยงานรัฐ  22/07/2014
35 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น 5) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  ไม่มีผู้ประสานงาน  02 141 6470    หน่วยงานรัฐ  30/09/2015
36 กรมราชทัณฑ์    ไม่มีผู้ประสานงาน  029672222    หน่วยงานรัฐ  03/08/2015
37 กรมวิชาการเกษตร    ไม่มีผู้ประสานงาน  0000000000    หน่วยงานรัฐ  21/07/2014
38 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  88/7 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ   นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต  0 2589 0022  prdmsc@yahoo.com  หน่วยงานรัฐ  08/07/2014
39 กรมส่งเสริมการเกษตร    ไม่มีผู้ประสานงาน  0000000000    หน่วยงานรัฐ  21/07/2014
40 กรมส่งเสริมอุตหกรรม    ไม่มีผู้ประสานงาน  0000000000    หน่วยงานรัฐ  21/07/2014