ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
81 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตปลายนา  139 หมู่ 8 ตำบลบางเหรียง   นายเมี่ยน ไชยณรงค์  089-978-5038    องค์กรประชาชน  0000-00-00
82 กลุ่มเกษตรกรรมทางเลือกบ้านท่าพุด  43/7 หมู่ที่ 6 ตำบลนาเหรง   นายทวีศักดิ์ จันทร์สุวรรณ  0 7535 0479    องค์กรประชาชน  0000-00-00
83 กลุ่มเกษตรทางเลือกบ้านทรายขาว  63 หมู่1 ตำบลทรายขาว   นายเชาวลิต สถาพรนุวงศ์  08 9648 7898     องค์กรประชาชน  0000-00-00
84 กลุ่มเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อม  23/1 หมู่ 2 ตำบลบ้านยาง   นายจำนงค์ ประวิทย์  0 6278 8027    องค์กรประชาชน  0000-00-00
85 กลุ่มเพื่อน 2000  465 ซอยลาดพร้าว 64 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง   นางสาวมานิดา โศภิษฐพงศ์  0-2935-5711  compro@dit.go.th  องค์กรประชาชน  02/07/2014
86 กลุ่มเพื่อนประชาชน  5/112 ซอยบรมราชชนนี 13 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700   นายนิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์  0 2884 5926 - 7  fopthai@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  02/07/2014
87 กลุ่มเพื่อนใหม่ อุดรธานี  48/20 หมู่บ้านศรีธานี ถนนบ้านโนน ตำบลหมากแข้ง   นางนิสิต ศักยพันธ์  0 4232 5949  fda29@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  09/07/2014
88 กลุ่มเยาวชนคนงาน  70/49 หมู่บ้านกฤษดานคร 19 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง   นางสาวสุธีลา ลืนคำ  0 2903 0803  beesuthila@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  09/07/2014
89 กลุ่มเยาวชนคนรักบ้าน (ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิเด็ก)   100/833 หมู่10 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง   นายไพรวัน แตงพุก  0 2703 0258  na_tang@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  08/07/2014
90 กลุ่มโคกหินขาว  63 หมู่ 6 บ้านด้วง ตำบลน้ำพอง   นางมานิจ ดวงพรม   0 6231 4248     องค์กรประชาชน  0000-00-00
91 กองทัพ ภาคที่ 2  กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  ไม่มีผู้ประสานงาน  044-255530    หน่วยงานรัฐ  10/09/2015
92 กองทัพธรรมมูลนิธิ  ๖๕/๕ ซอยเทียมพร ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม  ไม่มีผู้ประสานงาน  ๐๒ ๓๗๔ ๕๒๓๐  ktf2524@ecq.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  13/03/2015
93 กัลยาณมิตรเพื่อการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน  334 หมู่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง   นางสาวปาริชาติ หาญไชยนะ  0 4386 9253    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
94 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    ไม่มีผู้ประสานงาน  0000000000    รัฐวิสาหกิจ  21/07/2014
95 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    ไม่มีผู้ประสานงาน  0000000000    รัฐวิสาหกิจ  21/07/2014
96 การประปานครหลวง    ไม่มีผู้ประสานงาน  025039371    รัฐวิสาหกิจ  22/07/2014
97 การประปาส่วนภูมิภาค    ไม่มีผู้ประสานงาน  025518830    รัฐวิสาหกิจ  22/07/2014
98 การรถไฟแห่งประเทศไทย    ไม่มีผู้ประสานงาน  022204471    รัฐวิสาหกิจ  22/07/2014
99 การไฟฟ้านครหลวง    ไม่มีผู้ประสานงาน  022563183    รัฐวิสาหกิจ  22/07/2014
100 การไฟฟ้านครหลวง    ไม่มีผู้ประสานงาน  022563183    รัฐวิสาหกิจ  22/07/2014