ความร่วมมือพิเศษ 2566 2567 รวมเพิ่มขึ้น หมายเหตุ
จำนวนที่มีในปัจจุบัน
กรอบความร่วมมือ SEANF 0 0 0 0
กรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) 0 0 0 0
ภาคีเครือข่ายเสริมสร้างพลังคุณธรรมจริยธรรมของแผ่นดิน 0 0 0 0
สถาบันการศึกษาที่มี MOU 0 0 0 54
สื่อมวลชนที่ร่วมงานเป็นประจำ 0 0 0 467
องค์กรที่ได้รับรางวัลสิทธิมนุษยชนดีเด่น 0 0 0 12
องค์การที่ได้รับการรับรองเป็นองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน 0 0 0 66
เครือข่ายต้านการคอรัปชั่น 0 0 0 0
เครือข่ายสื่อพื้นบ้าน 0 0 0 25
เครือข่ายอาสาสมัครสิทธิมนุษยชน 0 0 0 22