ยโสธร

กุดชุม (0) ค้อวัง (0) คำเขื่อนแก้ว (0) ทรายมูล (0) ป่าติ้ว (0) มหาชนะชัย (0) เมืองยโสธร (2) เลิงนกทา (0) ไทยเจริญ (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
กุดชุม 0 0
ค้อวัง 0 0
คำเขื่อนแก้ว 0 0
ทรายมูล 0 0
ป่าติ้ว 0 0
มหาชนะชัย 0 0
เมืองยโสธร 2 17
เลิงนกทา 0 1
ไทยเจริญ 0 0