ลำดับ ชื่อองค์กร ประเทศ โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก สถานะ