ยะลา

กรงปินัง (0) กาบัง (0) ธารโต (0) บันนังสตา (2) ยะหา (0) รามัน (3) เบตง (1) เมืองยะลา (51)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
กรงปินัง 0 1
กาบัง 0 0
ธารโต 0 0
บันนังสตา 2 0
ยะหา 0 2
รามัน 3 4
เบตง 1 2
เมืองยะลา 51 57