อุตรดิตถ์

ตรอน (0) ทองแสนขัน (0) ท่าปลา (0) น้ำปาด (1) บ้านโคก (0) พิชัย (0) ฟากท่า (0) ลับแล (0) เมืองอุตรดิตถ์ (2)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
ตรอน 0 1
ทองแสนขัน 0 1
ท่าปลา 0 1
น้ำปาด 1 1
บ้านโคก 0 1
พิชัย 0 1
ฟากท่า 0 1
ลับแล 0 1
เมืองอุตรดิตถ์ 2 17