อุตรดิตถ์

ตรอน (0) ทองแสนขัน (0) ท่าปลา (0) น้ำปาด (1) บ้านโคก (0) พิชัย (0) ฟากท่า (0) ลับแล (0) เมืองอุตรดิตถ์ (2)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
ตรอน 0
ทองแสนขัน 0
ท่าปลา 0
น้ำปาด 1
บ้านโคก 0
พิชัย 0
ฟากท่า 0
ลับแล 0
เมืองอุตรดิตถ์ 2