อุทัยธานี

ทัพทัน (0) บ้านไร่ (2) ลานสัก (0) สว่างอารมณ์ (0) หนองขาหย่าง (0) หนองฉาง (0) ห้วยคต (0) เมืองอุทัยธานี (3)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
ทัพทัน 0 2
บ้านไร่ 2 3
ลานสัก 0 2
สว่างอารมณ์ 0 2
หนองขาหย่าง 0 2
หนองฉาง 0 2
ห้วยคต 0 2
เมืองอุทัยธานี 3 13