อำนาจเจริญ

ชานุมาน (0) ปทุมราชวงศา (0) พนา (0) ลืออำนาจ (0) หัวตะพาน (0) เมืองอำนาจเจริญ (3) เสนางคนิคม (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
ชานุมาน 0 0
ปทุมราชวงศา 0 0
พนา 0 0
ลืออำนาจ 0 0
หัวตะพาน 0 0
เมืองอำนาจเจริญ 3 7
เสนางคนิคม 0 0