อุดรธานี

กุดจับ (0) กุมภวาปี (0) กู่แก้ว (กิ่งอำเภอ) (0) ทุ่งฝน (0) นายูง (0) น้ำโสม (0) บ้านดุง (0) บ้านผือ (0) ประจักษ์ศิลปาคม  (กิ่งอำเภอ) (0) พิบูลย์รักษ์ (0) วังสามหมอ (0) ศรีธาตุ (0) สร้างคอม (0) หนองวัวซอ (0) หนองหาน (0) หนองแสง (0) เพ็ญ (0) เมืองอุดรธานี (8) โนนสะอาด (0) ไชยวาน (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
กุดจับ 0
กุมภวาปี 0
กู่แก้ว (กิ่งอำเภอ) 0
ทุ่งฝน 0
นายูง 0
น้ำโสม 0
บ้านดุง 0
บ้านผือ 0
ประจักษ์ศิลปาคม (กิ่งอำเภอ) 0
พิบูลย์รักษ์ 0
วังสามหมอ 0
ศรีธาตุ 0
สร้างคอม 0
หนองวัวซอ 0
หนองหาน 0
หนองแสง 0
เพ็ญ 0
เมืองอุดรธานี 8
โนนสะอาด 0
ไชยวาน 0