อุบลราชธานี

กุดข้าวปุ้น (0) ดอนมดแดง (0) ตระการพืชผล (1) ตาลสุม (0) ทุ่งศรีอุดม (0) นาจะหลวย (0) นาตาล (กิ่งอำเภอ) (0) นาเยีย (กิ่งอำเภอ) (0) น้ำขุ่น (กิ่งอำเภอ) (0) น้ำยืน (0) บุณฑริก (0) พิบูลมังสาหาร (0) ม่วงสามสิบ (0) วารินชำราบ (1) ศรีเมืองใหม่ (0) สว่างวีระวงศ์ (กิ่งอำเภอ) (0) สำโรง (0) สิรินธร (0) เขมราฐ (0) เขื่องใน (0) เดชอุดม (0) เมืองอุบลราชธานี (6) เหล่าเสือโก้ก (กิ่งอำเภอ) (0) โขงเจียม (0) โพธิ์ไทร (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
กุดข้าวปุ้น 0
ดอนมดแดง 0
ตระการพืชผล 1
ตาลสุม 0
ทุ่งศรีอุดม 0
นาจะหลวย 0
นาตาล (กิ่งอำเภอ) 0
นาเยีย (กิ่งอำเภอ) 0
น้ำขุ่น (กิ่งอำเภอ) 0
น้ำยืน 0
บุณฑริก 0
พิบูลมังสาหาร 0
ม่วงสามสิบ 0
วารินชำราบ 1
ศรีเมืองใหม่ 0
สว่างวีระวงศ์ (กิ่งอำเภอ) 0
สำโรง 0
สิรินธร 0
เขมราฐ 0
เขื่องใน 0
เดชอุดม 0
เมืองอุบลราชธานี 6
เหล่าเสือโก้ก (กิ่งอำเภอ) 0
โขงเจียม 0
โพธิ์ไทร 0